Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Uporabno dovoljenje

Objekt, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, razen za nezahtevni objekt, se lahko začne uporabljati po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Po dokončanju gradnje je treba pridobiti uporabno dovoljenje. Uporabno dovoljenje za zahtevni objekt in objekt z vplivi na okolje se izda v posebnem ugotovitvenem postopku na podlagi opravljenega tehničnega pregleda.

Uporabno dovoljenje za objekte, ki niso objekti iz prejšnjega odstavka, se izda brez posebnega ugotovitvenega postopka in opravljenega tehničnega pregleda, na podlagi predložene dokumentacije in izjav pooblaščenih strokovnjakov. Pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja je popolna zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja.

Investitor lahko na lastno zahtevo pridobi uporabno dovoljenje na način, da se opravi tehnični pregled.

Za enostanovanjske stavbe se namesto dokazila o zanesljivosti objekta zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja priloži izjava nadzornika in vodje nadzora, da so dela dokončana v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje ter da objekt izpolnjuje bistvene zahteve.

Investitor enostanovanjske stavbe lahko poda zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, tudi če stavba nima izvedenega oziroma dokončanega ovoja. Namesto dokazila o zanesljivosti objekta zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja se priloži prilagojena izjava nadzornika in vodje nadzora. Investitor mora najpozneje v treh letih po izdaji uporabnega dovoljenja ovoj stavbe dokončati.

Če zaradi smrti udeležencev pri graditvi, starosti objekta, prenehanja poslovanja, stečaja ali drugih izjemnih okoliščin ni mogoče predložiti dokazila o zanesljivosti objekta, se dokazovanje izpolnjevanja bistvenih zahtev dokazuje z izjavo, ki jo lahko podata projektant, nadzornik ali izvajalec ter njihov pooblaščeni strokovnjak.

Če predpisi, ki urejajo varstvo okolja, določajo izvedbo prvih meritev in obratovalnega monitoringa, se pred izdajo uporabnega dovoljenja za objekt odredi poskusno obratovanje za obdobje, določeno s programom prvih meritev. Poskusno obratovanje mora investitor prijaviti.

Projektant, nadzornik in izvajalec so za resničnost izjav kazensko, odškodninsko in disciplinsko odgovorni.

Če je predpisana pridobitev uporabnega dovoljenja, je to tudi pogoj za določitev hišne številke.

Zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja

Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja vložite pri upravnem organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno
POVRATNE INFORMACIJE