Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Kulturna dediščina: Predkupna pravica na nepremičnem kulturnem spomeniku

Država ima predkupno pravico na spomenikih državnega pomena in na nekaterih nepremičninah v vplivnem območju spomenikov državnega pomena.

Če nameravate prodati nepremičnino, ki je kulturni spomenik državnega pomena, morate pridobiti izjavo države, da odstopa od uveljavitve predkupne pravice. Tako izjavo morate pridobiti tudi za nepremičnine, ki ležijo v vplivnem območju spomenika državnega pomena, če je tako določeno v aktu o razglasitvi.

Izjava države o (ne)uveljavljanju predkupne pravice na nepremičnem kulturnem spomeniku

Vlogo morate oddati pred prodajo nepremičnine, za katero je država predkupna upravičenka. Brez izjave države o odstopu od uveljavitve predkupne pravice notar ne sme overiti podpisa na kupoprodajni pogodbi.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Zakonita predkupna pravica države oziroma občine na nepremičnini, ki sodi med kulturne spomenike, je ukrep varstva kulturne dediščine. Za učinkovitejše izvajanje jo država ali občina lahko preneseta na tretjo osebo.


Lastnik nepremičnine, ki je razglašena za kulturni spomenik ali se nahaja v vplivnem območju nepremičnega spomenika državnega pomena, mora o nameravani prodaji obvestiti Ministrstvo za kulturo.


O prodaji nepremičnine, ki je spomenik lokalnega pomena, mora lastnik pisno obvestiti krajevno pristojno občino.

Postopek uveljavljanja predkupne pravice poteka v naslednjih korakih:


  1. Pristojno ministrstvo mora v 30 dneh po prejemu popolne vloge izdati izjavo o (ne)uveljavljanju predkupne pravice.
  2. Izjava velja za konkretno ponudbeno ceno. Če lastnik sklepa pogodbo za nižjo ceno, mora pridobiti novo izjavo države.
  3. Če država odstopi od uveljavljanja predkupne pravico, izjavo o odstopu pošlje občini, na območju katere leži nepremičnina, ki je predmet prodaje, občina pa lahko predkupno pravico izkoristi v nadaljnjih 30 dneh.


Pogodba, sklenjena v nasprotju z opisanim postopkom, ni veljavna.

Če država ali občina v 30 dneh ne izdata izjave o (ne)uveljavljanju predkupne pravice, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavljata.


Predkupno pravico izključimo, če lastnik prodaja nepremični kulturni spomenik:


  • svojemu zakoncu,
  • sorodnici oziroma sorodniku v ravni vrsti,
  • posvojiteljici oziroma posvojitelju,
  • posvojenki oziroma posvojencu,
  • osebi javnega prava, katere ustanoviteljica je država, pokrajina ali občina.


Če ste v dilemi, ali je nepremičnina kulturni spomenik državnega pomena oziroma ali je država predkupna upravičenka, oddajte izpolnjeno vlogo za izdajo izjave o (ne)uveljavljanju predkupne pravice države na naslov Ministrstva za kulturo. V postopku bomo izdali ustrezno izjavo o predkupni pravici države.

POVRATNE INFORMACIJE