Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zemljišča, parcele: Pogodbena komasacija

S komasacijo zemljišča zložimo (združimo) in nato ponovno razdelimo tako, da vsak lastnik dobi čim bolj zaokroženo (strnjeno) zemljišče.

Če so zemljišča različnih lastnikov na določenem območju razdrobljena na več manjših parcel, ki jih je težko uporabljati oziroma obdelovati, jih lahko s pogodbeno komasacijo sestavite v večje, bolj strnjene parcele.

Pogodbeno komasacijo stavbnih ali kmetijskih zemljišč izvede geodetsko podjetje na podlagi pogodbe med lastniki parcel. Pogodbo sklenete vsi lastniki parcel na območju pogodbene komasacije.


Pogoj za izvedbo postopka pogodbene komasacije so urejene meje parcel na obodu območja komasacije.


Geodetsko podjetje izdela elaborat pogodbene komasacije in ga skupaj z zahtevo za vpis novo nastalih parcel v kataster nepremičnin ter pogodbo med lastniki parcel, odda v informacijski sistem Geodetske uprave.


Iz elaborata mora biti razviden načrt nove razdelitve zemljišč, priloženo mora biti komasacijsko soglasje v skladu z zakonom, ki ureja prostor, oziroma komasacijsko dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.


Če zahteva in elaborat pogodbene komasacije izpolnjujeta vse predpisane pogoje, o pogodbeni komasaciji na Geodetski upravi odločimo z odločbo in jo vpišemo v kataster nepremičnin. V izreku odločbe navedemo parcelne številke parcel, ki se s pogodbeno komasacijo ukinejo, ter parcelne številke novih parcel in njihove površine. Sestavni del odločbe je tudi grafični prikaz parcel po opravljeni pogodbeni komasaciji z vpisanimi parcelnimi številkami.


Podatki o lastnikih novih parcel se v kataster nepremičnin prevzamejo po vpisu lastninske pravice na novih parcelah v zemljiško knjigo.

POVRATNE INFORMACIJE