Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zemljišča, parcele: Nova izmera

Nova izmera je kompleksen katastrski postopek, ki se uporabi, kadar stanje vpisanih parcel v katastru nepremičnin na večjem zaokroženem območju bistveno odstopa od uporabe zemljišč na terenu

Kadar je stanje vpisanih parcel v katastru nepremičnin bistveno drugačno od stanja uporabe zemljišč na terenu in prilagoditev podatkov z drugimi katastrskimi postopki ni racionalna, lahko geodetsko podjetje predlaga novo izmero.

Nova izmera je katastrski postopek, ki se izvede na zaokroženem območju in v katerega je lahko vključenih več vrst katastrskih postopkov. V novi izmeri se meje parcel uredijo ali spremenijo s postopkom ureditve meje parcele, parcelacije, izravnave meje ali preureditve parcel. Uredijo ali spremenijo se lahko tudi podatki o stavbah z vpisom stavbe in delov stavb ali vpisom sprememb podatkov o stavbi in delih stavb.


Nova izmera je smiselna predvsem takrat, ko brez preureditve parcel urejanje podatkov v katastru nepremičnin ni smotrno. Preureditev parcel se izvede takrat, ko:

  • so zemljišča v katastru nepremičnin po obliki in legi vpisana drugače, kot jih dejansko uživajo lastniki v naravi,
  • razlika površin vseh zemljišč posameznega lastnika na območju preureditve parcel med površinami, vpisanimi v katastru nepremičnin, in površinami, izračunanimi po preureditvi parcel, ni večja od 20 % glede na površine, vpisane v katastru nepremičnin, pri čemer razlika površin za zemljišča, ki so po namenski rabi zemljišč stavbna zemljišča, ni večja kot 1000 m2, za zemljišča, ki so druge vrste namenske rabe zemljišč, pa razlika površin ni večja kot 5000 m2, in
  • s preureditvijo parcel soglašajo vsi lastniki zemljišč na območju preureditve parcel.


Pri tem mora biti območje preureditve parcel znotraj območja nove izmere. Meje na obodu območja preureditve parcel morajo biti urejene. Če meje niso urejene, morajo imeti meje parcel na obodu območja preureditve parcel koordinate točk določene s točnostjo, višjo od 1 m.


S preureditvijo se lahko – ob upoštevanju zgoraj navedenih zakonskih omejitev – v kataster nepremičnin vpiše stanje podatkov, ki ustreza uživanju v naravi.


Nova izmera se lahko uvede na območju najmanj desetih sosednjih parcel ali na zaokroženem območju, večjem od 3 hektarjev, če

  • se z uvedbo nove izmere strinjata najmanj dve tretjini lastnikov na območju nove izmere,
  • se z uvedbo nove izmere strinjajo lastniki, ki imajo v lasti najmanj dve tretjini površin zemljišč na območju nove izmere ali
  • uvedbo nove izmere predlaga državni organ ali občina.


Ko je izpolnjen en od navedenih pogojev, geodetsko podjetje objavi novo izmero v informacijskem sistemu Geodetske uprave in nato izdela elaborat nove izmere.


Če pri izvedbi nove izmere v postopku ureditve meje ni doseženo soglasje lastnikov sosednjih parcel za ureditev meje, geodetsko podjetje izvede zgolj lokacijsko izboljšavo te meje. Če geodetskemu podjetju pri izvedbi nove izmere ni omogočen vstop v stavbo ali del stavbe, določi podatke o stavbi in delih stavb za vpis v kataster nepremičnin na podlagi ogleda stavbe v naravi.


Prav tako kasneje geodetsko podjetje vlogo in elaborat nove izmere na podlagi soglasja lastnikov z izvedbo nove izmere vloži v informacijski sistem Geodetske uprave.


Na Geodetski upravi o novi izmeri odločimo z odločbo, in sicer o mejah parcel, ki so bile v novi izmeri urejene ali spremenjene z različnimi postopki, in o vpisu stavb v kataster nepremičnin oziroma o vpisu sprememb podatkov o stavbah in delih stavb. Odločba se vroči lastnikom nepremičnin, vključenih v novo izmero.

POVRATNE INFORMACIJE