Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zemljišča, parcele: Lokacijska informacija

Lokacijska informacija investitorja nameravane gradnje seznani s pravili urejanja prostora, ki veljajo na določenem zemljišču, v prvi vrsti s pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji, pa tudi drugimi relevantnimi podatki o javno-pravnih režimih na tem zemljišču.

Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence. Pridobitev lokacijske informacije ni obvezna, predstavlja pa pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oziroma za investitorje o:

 • prostorskih aktih, ki veljajo na območju zemljiške parcele,
 • namenski rabi prostora,
 • vrstah dopustnih dejavnosti, vrstah dopustnih gradenj in drugih del ter vrstah dopustnih objektov glede namen,
 • območjih varovanj in omejitev po področnih predpisih (npr. varstvo narave, kulturne dediščine),
 • omejitvah in pogojih iz naslova ukrepov zemljiške politike (obveznost pridobitve soglasja za spremembo meje parcele, območje predkupne pravice občine)
 • omejitvah iz naslova zavarovanja prostorskega načrtovanja (prepoved gradenj, parcelacij, pravnega prometa itd).
 • spremembah in dopolnitvah oziroma priprave novih prostorskih aktov na območju, kjer se nahaja nepremičnina.

Vloga za izdajo lokacijske informacije

Zakon o urejanju prostora določa, da ima lokacijska informacija naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za izdajo lokacijske informacije se vloži na občini, na območju katere se zemljišče nahaja.

Praviloma se izda ena lokacijska informacija za posamezno zemljiško parcelo oziroma za vsak posamezen objekt, ki stoji na eni zemljiški parceli.

Eno lokacijsko informacijo za več parcel se izda le v primerih, če se zahteva nanaša na:

 • parcele, ki ležijo v območju iste namenske rabe, za katera veljajo enaka merila in pogoji za urejanje prostora in graditev oziroma ležijo v območju, ki se ureja z enim samim izvedbenim prostorskim aktom,
 • objekt, ki stoji na več zemljiških parcelah in te izpolnjujejo pogoj iz prejšnje alinee.


Kadar se zahteva nanaša na več objektov, se ne glede na število zemljiških parcel, na katerih stojijo ti objekti, izda ločena lokacijske informacija za vsak objekt.

POVRATNE INFORMACIJE