Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zemljišča, parcele: Izravnava meje parcele

Če je zaradi poteka meje otežena uporaba vaše parcele, lahko izravnate mejo vaše parcele.

Pod določenimi pogoji lahko s soglasjem lastnikov sosednjih parcel spremenite potek že urejene meje med parcelama.

Lastnika sosednjih parcel se lahko sporazumeta o izravnavi urejene meje, če se površini obeh parcel ne spremenita za več kot 5 %, vendar v nobenem primeru za več kot 1.000 m², pri čemer po izravnavi meje vsaka od parcel obsega najmanj 90 % zemljišča parcele, vpisane v katastru nepremičnin pred spremembo.


Za vpis izravnave meje v kataster nepremičnin se obrnite na geodetsko podjetje, ki bo izdelalo elaborat.


Vlogo lahko vloži:

  • lastnik,
  • katerikoli solastnik – v primeru solastnine,
  • katerikoli skupni lastnik – v primeru skupne lastnine.


Vlogo in elaborat za izravnavo meje s podpisano privolitvijo vlagatelja v informacijski sistem Geodetske uprave vloži geodetsko podjetje, ki je izdelalo elaborat.

Meja, ki se jo izravnava, mora biti urejena. Geodetsko podjetje lahko izravnavo meje in ureditev meje izvede hkrati in izdela enoten elaborat. O izravnavi meje na Geodetski upravi odločimo z odločbo, katere sestavni del je grafični prikaz izravnane meje z vpisanimi parcelnimi številkami. Odločbo prejmete vse stranke v postopku.

POVRATNE INFORMACIJE