Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Pridobitev projektnih in drugih pogojev

Pridobitev projektnih in drugih pogojev je obvezna, če to določa poseben predpis.

Investitor lahko pridobi projektne in druge pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta, ki jih mnenjedajalec določi v skladu s svojimi pristojnostmi.

Mnenjedajalec mora v projektnih in drugih pogojih navesti pravno podlago za izdajo ter vsebino projektnih in drugih pogojev. Projektni pogoji morajo biti jasni, strokovno in pravno utemeljeni ter obrazloženi in morajo vključevati tudi podatke, potrebne za pripravo projektne dokumentacije in morebitne pogoje za izvedbo gradnje in uporabo objekta, v nasprotnem primeru lahko investitor zahteva njihovo dopolnitev, na katero mnenjedajalec odgovori v 15 dneh.

Mnenjedajalec izda projektne in druge pogoje v 15 dneh od prejema zahteve za izdajo projektnih in drugih pogojev, razen če je v posebnem zakonu določen daljši rok, vendar ne več kot 60 dni od prejema zahteve za izdajo projektnih in drugih pogojev.

Če mnenjedajalec na podlagi zahteve za izdajo projektnih in drugih pogojev ugotovi, da je nameravana gradnja sprejemljiva ter da projektni in drugi pogoji niso potrebni, se zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev šteje kot zahteva za izdajo mnenja, mnenjedajalec pa da mnenje, da se strinja z nameravano gradnjo.

Če mnenjedajalec na podlagi zahteve za izdajo projektnih in drugih pogojev ugotovi, da nameravana gradnja po predpisih iz njegove pristojnosti ni dopustna ali mogoča, se zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev šteje kot zahteva za izdajo mnenja, mnenjedajalec pa da mnenje, da se ne strinja z nameravano gradnjo.

Projektni in drugi pogoji niso upravni akti.

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev

Do sprejema Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri gradnji objektov, se še naprej uporabljajo obrazci v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1). Za zahteve po GZ-1, za katere obrazci še niso izdelani oziroma so neskladni z zahtevami zakona, se neposredno uporabi zakon in se zahteve podajo tudi brez uporabe obrazcev.

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev mora biti vložena na predpisanem obrazcu (.xlsx, .pdf), temu se lahko (če drug predpis ne določa drugače) priloži idejna zasnova, izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS št. 36/2018), ki vsebuje:

  • podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 1A, ki je sestavni del pravilnika,
  • splošne podatke o objektih, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del pravilnika, in
  • lokacijske prikaze.Če idejna zasnova - IZP ni priložena, se k zahtevi za izdajo projektnih pogojev priložijo lokacijski prikazi, ki se izdelajo na zemljiškokatastrskem načrtu in glede na značilnosti objekta smiselno obsegajo:

  • prikaz zemljišča za gradnjo, prikaz objekta na stiku z zemljiščem z navedbo gabaritov in prikaz projekcije najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objekta na zemljišče s prikazom odmikov od parcelnih mej,

  • prikaz prometnih in funkcionalnih površin (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, prostorom za zbiranje komunalnih odpadkov, intervencijskimi površinami),

  • prikaz zagotavljanja minimalne komunalne oskrbe in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov,

  • v primeru rekonstrukcije ali prizidave objektov varovanih po predpisih varstva kulturne dediščine prikaz tistih delov obstoječega objekta, ki se spreminjajo in so pomembni za predstavitev skladnosti s predpisi varstva kulturne dediščine (npr. fasade, fotografije...).

Stroški postopka

Stroškov postopka ni. Mnenjedajalci za pripravo in izdajo projektnih ter drugih pogojev in mnenj niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil.

POVRATNE INFORMACIJE