Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Prijava začetka gradnje

Pogoj za začetek izvajanja gradnje je prijava začetka gradnje.

Prijaviti je treba začetek vsake gradnje, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, razen spremembe namembnosti.

Prijaviti je treba tudi:

 • odstranitev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta in

 • rekonstrukcijo, ki je nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč in s katero se vzpostavi prejšnje stanje objekta, pri čemer se lega, gabariti, namembnost in zunanjost objekta ne spremenijo, in se z deli začne najpozneje v treh mesecih po naravni ali drugi nesreči (nujna rekonstrukcija).


Na občino je treba prijaviti začetek postavitve začasnega skladiščnega objekta. Za evidentiranje prijave začetka gradnje se šteje soglasje občine. Rok za izdajo soglasja je 15 dni. Če soglasje v tem roku ni izdano se šteje, da je poseg priglašen in je v skladu s prostorskimi akti občine.

Začetek gradnje je treba prijaviti osem dni pred dejanskim začetkom izvajanja gradnje.

Prijava začetka gradnje

Začetek gradnje prijavi investitor ali njegov pooblaščenec.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Prijava za zahtevne in manj zahtevne objekte vsebuje:

 • zakoličbeni zapisnik za novogradnje razen prizidave;
 • projektna dokumentacija za izvedbo gradnje ali projektna dokumentacija za odstranitev, ki sta jo podpisala projektant in vodja projektiranja;
 • podatki o nadzorniku ter vodje nadzora;
 • mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da so izpolnjeni pogoji za delovanje izravnalnih ukrepov, če so bili v gradbenem dovoljenju zaradi prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave določeni izravnalni ukrepi, ki morajo biti izvedeni pred začetkom gradnje;
 • pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje, če tako določa zakon, ki ureja varstvo okolja.


Prijava nezahtevnega objekta vsebuje:

 • podatke o izvajalcu ali nadzorniku.


Prijava odstranitve objekta, ki ni objekt, ki se dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljen manj kot en meter, vsebuje:

 • projektna dokumentacija za odstranitev;
 • posnetek obstoječega stanja pri odstranitvi objekta, ki je kulturni spomenik.


Prijava nujne rekonstrukcije:

 • izjava pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, da stanje obstoječega objekta dopušča izvedbo del, ki so nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč in s katerimi se vzpostavi prejšnje stanje.


Prijava začasnega skladiščnega objekta vsebuje podatke o:

 • investitorju (ime in priimek oziroma naziv družbe),
 • vrsti objekta in dimenzijah objekta,
 • zemljišču, na katerem je predvidena postavitev objekta (katastrska občina in parcelna številka),
 • bruto tlorisni površini objekta,
 • odmikih od sosednjih objektov in tujih sosednjih nepremičnin ter
 • času postavitve.


Če prijava začetka gradnje ne vsebuje katerekoli izmed zahtevanih podatkov ali dokumentacije, se šteje, kot da prijava začetka gradnje ni bila podana.

Investitor lahko pred prijavo začetka gradnje prijavi pripravljalna dela na gradbišču, pri čemer prijava pripravljalnih del vsebuje samo podatke in dokazila, ki se nanašajo na ta dela.

Po prijavi začetka gradnje je treba obvezno prijaviti vsako spremembo v zvezi z nadzornikom.

S prijavo začetka gradnje se seznanijo mnenjedajalci, gradbeni inšpektor in drugi pristojni inšpektorji.

POVRATNE INFORMACIJE