Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Infrastruktura: Obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah

Če želite ob državni cesti postaviti objekt obveščanja in oglaševanja, morate pridobiti ustrezno soglasje.

Zakon o cestah določa posebne pogoje za postavljanje objektov obveščanja in oglaševanja v naseljih in izven njih.

Vloga za izdajo soglasja za postavitev objekta obveščanja in oglaševanja ob državni cesti

Za pridobitev soglasja morate oddati vlogo.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Objekti obveščanja in oglaševanja so oglasni stolpi, panoji, table, transparenti in drugi premični ali nepremični nosilci, namenjeni namestitvi obvestilnih in oglasnih sporočil.

Območje znotraj naselja leži ob glavni cesti in je označeno s prometnimi znaki za začetek in konec naselja.

Območja zunaj naselja

Postavljanje objektov obveščanja in oglaševanja je prepovedano v varovalnem pasu državne ceste zunaj naselja. Soglasje za njihovo postavitev lahko izdamo le, če:

 • so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti,
 • se z obvestili upravljavca ceste podajajo udeležencem cestnega prometa pomembne informacije in zanje ni predpisana prometna signalizacija
 • se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v stavbi, zgrajeni v varovalnem pasu državne ceste,
 • se objekte postavlja na servisne prometne površine državne ceste ali druge površine, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, a le pod pogojem, da vsebina obvestila oziroma oglasa ni vidna z državne ceste.

  Območja znotraj naselja


Objekte obveščanja in oglaševanja lahko znotraj naselja postavite le izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in izven območja, ki je vzdolž vozišča državne ceste določeno za postavitev prometne signalizacije in opreme:

 • na cestah, kjer ob voziščih ni kolesarskih poti, pločnikov ali drugih površin, namenjenih prometu je postavljanje objektov dovoljeno na pasu širine 5 m, merjeno od zunanjega roba vozišča,
 • na cestah, kjer je ob vozišču kolesarska pot, pločnik ali druga prometna površina, namenjena prometu, je postavljanje objektov dovoljeno na pasu širine 2 m, merjeno od zunanjega roba vozišča.

Objekt za obveščanje in oglaševanje je dopustno postaviti ob cesti z odmikom najmanj 5 m od zunanjega roba vozišča ter na oddaljenosti več kot 100 m pred in več kot 50 m za kanaliziranim križiščem.

Elektronski prikazovalniki


Postavljanje elektronskih prikazovalnikov je prepovedano v območju državne ceste, tako zunaj kot tudi znotraj naselja.

Sankcije


Z globo 2000 EUR kaznujemo posameznike, ki:

 • postavijo in uporabljajo elektronski prikazovalnik ob državni cesti ali
 • brez soglasja postavijo oziroma uporabljajo objekt za obveščanje in oglaševanje v območju državne ceste ali
 • objekt za obveščanje in oglaševanje postavijo oziroma uporabljajo v nasprotju s pogoji iz soglasja.Z globo 8000 EUR kaznujemo pravne osebe, samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, njihove odgovorne osebe pa z globo 2000 EUR, če:

 • postavijo elektronski prikazovalnik ob državni cesti ali
 • brez soglasja postavijo objekt za obveščanje in oglaševanje v območju državne ceste ali
 • objekt za obveščanje in oglaševanje postavijo v nasprotju s pogoji iz soglasja.

Pravna podlaga

POVRATNE INFORMACIJE