Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Štipendije: Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Zoisove štipendije so namenjene dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov. Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije zaprosijo tisti vlagatelji, ki so pravico do štipendije že pridobili.

Način uveljavljanja nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije se razlikuje glede na to, po kateri zakonodaji je štipendist pridobil Zoisovo štipendijo:

  • nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po starih predpisih (ZŠtip) uveljavljajo tisti štipendisti, ki jim je bila Zoisova štipendija za trenutni izobraževalni program podeljena najkasneje s šolskim oziroma študijskim letom 2013/2014.
  • nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po novih predpisih (ZŠtip-1) uveljavljajo tisti štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili v šolskem oz. študijskem letu 2014/2015 ali kasneje.

1. Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po starih predpisih (ZŠtip)

DIJAKI

ŠTUDENTI

Pogoji za nadaljnje prejemanje na isti stopnji izobraževanja

(izpolnjevati mora enega izmed naštetih pogojev)

povprečna ocena najmanj 4,10

povprečna ocena najmanj 8,50

izkazan izjemni dosežek, dosežen v zadnjih dveh šolskih letih

izkazan izjemni dosežek, dosežen v zadnjih dveh študijskih letih

uvrstitev med najboljših 5 % študentov v posameznem letniku posameznega študijskega programa ali

Višina mesečne štipendije

67,64 EUR

104,22 EUR

Višina mesečne štipendije za izobraževanje v tujini

135,27 EUR

208,45 EUR

Dodatki k štipendiji

za vrsto in področje izobraževanja

31,04 EUR

31,04 EUR

za učni oz. študijski uspeh

21,05 EUR (povprečna ocena od 4,10 do vključno 4,49) ali

38,81 EUR (povprečna ocena 4,50 ali več)

21,05 EUR (povprečna ocena od 8,50 do vključno 8,99) ali

38,81 EUR (povprečna ocena 9,00 ali več)

za bivanje izven kraja stalnega prebivališča

87,58 EUR

87,58 EUR

za štipendiste s posebnimi potrebami

52,11 EUR

52,11 EUR


Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip, sklad vsako leto junija objavi na svoji spletni strani.


Več informacij najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

2. Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po novih predpisih (ZŠtip-1)


Štipendisti, ki jim je bila Zoisova štipendija dodeljena po novem zakonu (ZŠtip-1), morajo vsako leto sami vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije. Štipendist je upravičen do nadaljnjega prejemanja, če izpolnjuje vse pogoje po ZŠtip-1 in če je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo, ter se vpisal v višji letnik.


Štipendisti, ki se izobražujejo v Sloveniji in želijo nadaljnje prejemanje štipendije uveljavljati s 1. dnem šolskega ali študijskega leta, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje z dokazili vložiti pri skladu vsako leto do 31. 8. (za dijake) oziroma do 30. 9. (za študente).

DIJAKI

ŠTUDENTJE

POGOJI ZA NADALJNJE PREJEMANJE

vpis v višji letnik*

+

izjemni dosežek

ALI

vpis v višji letnik*

+

povprečna ocena najmanj 4,10

vpis v višji letnik*

+

izjemni dosežek

ALI

vpis v višji letnik*

+

povprečna ocena najmanj 8,50

* Opomba: šteje vpis v višji letnik istega izobraževalnega programa oz. spremenjenega programa na isti ravni ali stopnji izobraževanja, če je štipendist pridobil predhodno soglasje k spremembi programa. Ob prehodu na višjo raven ali stopnjo izobraževanja se štipendija izteče, oseba pa mora ponovno kandidirati z vsemi kandidati za ponovno pridobitev štipendije.


Več informacij najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

POVRATNE INFORMACIJE