Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Volitve, referendum, politične stranke: Kandidatura za predsednika Republike Slovenije

Predsednika republike volimo na splošnih in neposrednih volitvah vsakih pet let, predsednik je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen na to funkcijo.

Kandidira lahko državljan Republike Slovenije, ki je na dan volitev dopolnil osemnajst let starosti.

Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo:
- poslanci državnega zbora: kandidata lahko s podpisom določi najmanj deset poslancev državnega zbora.

- politične stranke: posamezna politična stranka lahko določi le enega kandidata, dvoje ali več političnih strank pa lahko določi skupnega kandidata. Predlog kandidature mora biti podprt s podpisi najmanj treh poslancev državnega zbora ali najmanj tri tisoč volivcev.
- volivci: posamezno kandidaturo mora podpreti najmanj pet tisoč volivcev.

Podpora kandidatu se da na obrazcu, ki ga določi Državna volilna komisija.

Obrazec za oddajo kandidature, obrazec za oddajo podpore volivca in druge aktualne informacije glede postopka kandidiranja za predsednika republike so objavljene na spletni strani Državne volilne komisije.


Možni so naslednji načini oddaje podpore za kandidiranje:
- volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu osebno pred pristojnim organom (katerakoli upravna enota, ne glede na kraj stalnega prebivališča);
- poslanec da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu, ki mu ga izda pristojna služba državnega zbora;
- osebe v bolnišnicah, domovih za ostarele, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih, in osebe na prestajanju zaporne kazni, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma pravne osebe;
- osebe, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini - njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva RS v tujini, ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi Ministrstvo za zunanje zadeve;
- volivci, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo pred pristojni organ osebno in se ne nahajajo v zgoraj navedenih institucijah - uradna oseba pristojnega organa jo obišče na domu najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev list kandidatov.

Predlog kandidature se vloži neposredno pri Državni volilni komisiji najkasneje petindvajseti dan pred dnevom glasovanja. Predlog mora vsebovati ime predlagatelja in osebne podatke kandidata ter predstavnika kandidata. Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata in podpisi poslancev oziroma volivcev, ki podpirajo kandidaturo. Predlogu kandidature, ki jo vloži politična stranka, mora biti priložen tudi zapisnik o določitvi kandidature in pravila politične stranke.

Funkcija predsednika republike je nezdružljiva z opravljanjem druge javne funkcije ali poklica. Pred nastopom funkcije izreče predsednik republike pred državnim zborom naslednjo prisego: »Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da bom ravnal(a) po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval(a) za blaginjo Slovenije«.

POVRATNE INFORMACIJE