Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Orožje: Dedovanje orožja

Oseba, ki podeduje orožje, pridobi lastninsko pravico na orožju, vendar pa s tem ne pridobi pravice do posesti orožja.

Z dedovanjem pridobi dedič lastninsko pravico na zapustnikovem orožju, ne pridobi pa zapustnikove pravice do posesti orožja (pravica do posesti orožja je osebna pravica, ki ni prenosljiva). Zato mora v primeru smrti lastnika orožja dedič ali oseba, s katero je zapustnik živel oziroma pri kateri se nahaja zapustnikovo orožje, v roku treh mesecev izročiti orožje, strelivo in orožne listine upravni enoti, pri kateri je orožje registrirano oziroma pri upravni enoti, ki je izdala orožne listine.

Vloga za izdajo orožne listine za podedovano orožje

Za izdajo orožnih listin je pristojna upravna enota, na območju katere ima prosilec prijavljeno stalno prebivališče.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Glede na to, da je oseba, ki je podedovala orožje, pridobila lastninsko pravico na orožje, vendar pa s tem ni pridobila pravice do posesti orožja, lahko ta oseba – dedič:

  • zaprosi pri upravni enoti v roku enega meseca po pravnomočnosti sklepa o dedovanju za izdajo orožnega lista, dovoljenja za posest, dovoljenja za zbiranje orožja ali priglasitvenega lista,
  • onesposobi orožje pri puškarju in zaprosi za izdajo certifikata komisijo, ki jo imenuje minister za notranje zadeve,
  • proda ali podari osebi, ki ima dovoljenje za nabavo orožja oziroma ga proda prek trgovca, ki je pooblaščen za promet z orožjem,
  • izroči orožje upravni enoti oziroma Ministrstvu za notranje zadeve v uničenje.


Če dedič ne zaprosi za izdajo orožne listine oziroma je njegova prošnja zavrnjena, orožja ne onesposobi, proda ali izroči v uničenje, orožje odvzame pristojna upravna enota z odločbo.

Upravna enota po pravnomočnosti odločbe o odvzemu orožja pozove lastnika, da v treh mesecih najde kupca za odvzeto orožje in strelivo. Če lastnik v tem roku ne najde kupca, pristojni organ izroči odvzeto orožje in strelivo trgovcu, ki je pooblaščen za promet z orožjem, da ga proda.

Za prodano orožje pripada lastniku dosežena cena, zmanjšana za stroške, ki so nastali pri prodaji orožja oziroma streliva.

Če trgovec orožja v šestih mesecih ne proda, ga mora v osmih dneh izročiti ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve in o tem obvestiti pristojni organ.

Minister, pristojen za notranje zadeve, imenuje posebno komisijo, ki odloči o nadaljnjem ravnanju s tem orožjem in strelivom.

pravna podlaga

POVRATNE INFORMACIJE