Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Ali se zaprosi pri upravni enoti samo za izdajo orožnega lista, ali je potrebno še dovoljenje za posest, dovoljenje za zbiranje orožja ali priglasitvenega lista? Kakšna je razlika med temi dovoljenji?
Vrste orožnih listin, ki so potrebne za legalno nabavo, posest oziroma nošenje orožja, so naštete v Zakonu o orožju. Prav tako pravice in obveznosti, ki izhajajo iz orožnih listin, in sicer:

1. Dovoljenje za nabavo orožja dovoljuje posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom (v nadaljevanju: oseba) nabavo orožja in se izda z veljavnostjo šestih mesecev. Če imetnik ne izkoristi dovoljenja, ga mora v roku osmih dni po prenehanju njegove veljavnosti vrniti upravni enoti, na območju katere ima stalno prebivališče oziroma svoj sedež. Nabavo orožja mora imetnik dovoljenja priglasiti pristojnemu organu v roku osmih dni po njegovi nabavi, da orožje registrira in da zaprosi za izdajo orožne listine za posest oziroma nošenje orožja.

2. Dovoljenje za nabavo streliva dovoljuje osebi nabavo streliva in se izda z veljavnostjo šestih mesecev.

3. Orožni list dovoljuje posamezniku posest in nošenje vpisanega kosa orožja in se izda za lovsko in športno orožje z veljavnostjo dvajsetih let, za varnostno orožje pa z veljavnostjo desetih let, po preteku veljavnosti dovoljuje orožni list posamezniku posest orožja brez pravice nošenja in prenašanja.

4. Dovoljenje za posest orožja dovoljuje posamezniku posest in prenašanje posameznega kosa orožja ter njegovo uporabo v lovišču ali na strelišču in se izda s trajno veljavnostjo.

5. Orožni posestni list dovoljuje pravnim osebam in podjetnikom posest orožja, ki ga pod pogoji iz tega zakona in posebnih predpisov lahko zaupajo posameznikom.

6. Pooblastilo za nošenje orožja dovoljuje posamezniku, da na podlagi orožnega posestnega lista nosi posamezen kos orožja, ki mu je zaupan. To pooblastilo izda imetnik orožnega posestnega lista z veljavnostjo petih let od potrditve pristojnega organa. Ob vsakem prenehanju razloga za izdajo pooblastila za nošenje orožja sta pravna oseba in podjetnik dolžna takoj odvzeti pooblastilo posamezniku in v osmih dneh o tem obvestiti pristojni organ.

7. Pooblastilo za prenos orožja dovoljuje posamezniku, da na podlagi orožnega posestnega lista prenaša orožje, ki mu je zaupano. To pooblastilo izda imetnik orožnega posestnega lista z veljavnostjo petih let od potrditve pristojnega organa. Ob vsakem prenehanju razloga za izdajo pooblastila za prenos orožja je pravna oseba dolžna takoj odvzeti pooblastilo posamezniku in v osmih dneh o tem obvestiti pristojni organ.

8. Dovoljenje za zbiranje orožja dovoljuje osebi zbiranje orožja brez pravice nošenja in se izda s trajno veljavnostjo.

9. Priglasitveni list dovoljuje posamezniku posest posameznega kosa orožja kategorije D brez pravice nošenja. Priglasitveni list izda oseba, ki je po tem zakonu pooblaščena za promet z orožjem, če ni v tem zakonu drugače določeno.

Ena od razlik med orožnim listom in dovoljenjem za post orožja je tudi v pogojih za nabavo streliva. Posameznik, ki ima za orožje orožni list, lahko nabavlja strelivo pri trgovcu na podlagi orožnega lista. Posameznik, ki ima za orožje dovoljenje za posest, pa lahko nabavlja strelivo pri trgovcu na podlagi dovoljenja za nabavo streliva. Za izdajo naštetih orožnih listin je pristojna upravna enota, pri kateri ima posameznik, ki prosi za orožno listino, prijavljeno prebivališče.

Iz naštetih pravic in obveznosti je med drugim tudi razvidno, da si mora posameznik, ki želi posedovati orožje, najprej pridobiti dovoljenje za nabavo orožja. Po nabavi orožja pa mora orožje registrirati in zaprositi za izdajo orožnega lista ali dovoljenja za posest orožja oziroma druge orožne listine. V tem primeru govorimo o pravilu dvojnega dovoljenje. Izjema od tega pravila je najdba orožja in dedovanje orožja, kar je urejeno v 34. in 46. členu Zakona o orožju.
POVRATNE INFORMACIJE