Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Vrtci in varovanje otrok: Subvencija za znižano plačilo vrtca

Višina plačila vrtca se določi glede na dohodkovni razred staršev otroka.

Subvencije za znižano plačilo vrtca lahko uveljavljate starši za otroke, ki so vključeni v javne vrtce, zasebne vrtce s koncesijo ali zasebne vrtce, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Vloge za podaljševanje pravice do subvencije vrtca se od 1.12.2018 dalje ne vlagajo več, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice. Če za omenjeno pravico zaprošate prvič, je še vedno treba vložiti vlogo!

Elektronska vloga za osnovne pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državna štipendija)

Vlogo uporabite samo v primeru, če PRVIČ zaprošate za osnovne pravice in če hkrati NE zaprošate za zahtevnejše pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje). Vloge za PODALJŠEVANJE osnovnih pravic (otroški dodatek, vrtec, državna štipendija) se od 1.12.2018 dalje NE VLAGAJO VEČ, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Elektronski obrazec za sporočanje SPREMEMB pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Upravičenci do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca morate centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali ste zanjo izvedeli, sporočiti spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev uveljavljate naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija ter znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Upravičenost in uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Do subvencioniranja programov predšolske vzgoje iz javnih sredstev so upravičeni starši otrok, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče oziroma ima vsaj eden od staršev prijavljeno začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino.


Vlogo za subvencijo za znižano plačilo vrtca oddajte na pristojnem centru za socialno delo na obrazcu enotne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v mesecu preden otrok začne obiskovati vrtec.

Če se pravica do subvencije izteče v decembru 2018 ali kasneje, se od 1.12.2018 dalje vlog za podaljševanje pravice ne vlaga, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

OPOZORILO: Če se za pravico zaproša prvič, je še vedno treba vložiti vlogo!

Višina plačila vrtca

Višino plačila vrtca izražamo kot odstotek od cene vzgojnovarstvenega programa, v katerega je otrok vključen. Določamo jo po lestvici, ki starše razvršča v 9 dohodkovnih razredov glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Višina plačila vrtca

Dohodkovni

razred

Povprečni mesečni dohodek na osebo

(v evrih)

Plačilo staršev

(v % od cene programa)

1 do 191,40 0%
2 od 191,41 do 319,01 10 %
3 od 319,02 do 382,82 20 %
4 od 382,83 do 446,62 30 %
5 od 446,63 do 563,60 35 %
6 od 563,61 do 680,56 43 %
7 od 680,57 do 871,98 53 %
8 od 871,99 do 1.052,75 66 %
9 od 1.052,76 77 %

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem


Rejenci so oproščeni plačila vrtca, ceno programa v celoti krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila odda rejnik.


Občina stalnega prebivališča je dolžna kriti razliko med ceno programa in plačilom staršev ne glede na to, v kateri občini je otrok vključen v javni ali zasebni vrtec s koncesijo.


Odločba velja 12 mesecev in ne le do konca koledarskega leta.

POVRATNE INFORMACIJE