Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Delo: Delo preko podjemne pogodbe ali avtorske pogodbe

Uživalci pokojnine lahko opravljate delo prek pogodb civilnega prava.

Upokojenci, ki želite ob prejemanju pokojnine ostati delovno aktivni, lahko sklepate pogodbe civilnega prava, ne glede na znesek, ki ga na podlagi teh pogodb prejmete.

Po veljavni delovnopravni zakonodaji lahko v primeru občasne potrebe po delu upokojenci opravljate pogodbeno delo, pri tem pa moramo opozoriti, da gre za dela, ki:


 • niso določena kot sestavni del organizacije poslovanja delodajalca,
 • niso predvidena v okviru sistemizacije delovnih mest in
 • se glede na delovni proces ne opravljajo kot stalno in nepretrgano delo, temveč trajajo le določen krajši čas ali pa so potrebna od časa do časa.


Pri opravljanju del po podjemni ali avtorski pogodbi podjemnik oziroma avtor nista podrejena naročniku kot delavec v delovnem razmerju delodajalcu, ampak samostojno izpolnita naročilo.


Upokojenci lahko z delodajalci sklepate tudi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, ki imajo sicer značaj civilno pravnega pogodbenega razmerja, hkrati pa vsebujejo tudi nekatere elemente delovnega razmerja. V takih pogodbah mora biti navedeno:


 • obdobje opravljanja dela,
 • število ur, ki jih mora opraviti delavec,
 • določena urna postavka za opravljeno delo,
 • predviden skupni znesek dohodka.


Pri tem morate upoštevati zakonske omejitve, ki se nanašajo na:


 • najnižjo dovoljeno urno postavko, ki je 4,20 EUR bruto,
 • dovoljeno število ur opravljenega začasnega ali občasnega dela, ki je s strani upravičenca lahko največ 60 ur v koledarskem mesecu,
 • maksimalno višino letnega dohodka upravičenca, ki je lahko največ 6.300 EUR bruto.

Interventni ukrep za podporo trgu dela

​Od 5. marca do 31. decembra 2022 je začasno omogočen povečan obseg občasnega in začasnega dela upokojencev, in sicer:

 • upokojenec lahko začasno ali občasno delo opravlja v obsegu največ 90 ur v koledarskem mesecu oziroma največ trikrat v koledarskem letu do 120 ur v koledarskem mesecu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega ali občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 1.080 ur,
 • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 4.000 delavcev, se lahko opravi največ 7.500 ur začasnega ali občasnega dela.


Poleg navedenega je delodajalec zavezan k upoštevanju določb delovno pravne zakonodaje, ki prepovedujejo diskriminacijo, spolno in drugo nadlegovanje ter trpinčenje na delovnem mestu, zahtevajo enako obravnavo glede na spol, urejajo delovni čas, odmore, počitke in odškodninsko odgovornost, prav tako pa mora spoštovati pravila o varnosti in zdravju pri delu.


Upokojencev ni treba vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja dela in tako še naprej prejemate pokojnino. V primeru opravljanja dela prek drugega pravnega razmerja so upokojenci vključeni v zavarovanje za posebne primere. Zavezanci za plačilo tega prispevka so pravne in fizične osebe, pri katerih se delo opravlja.

Poleg tega je potrebno osebo, ki opravlja delo po podjemni pogodbi ali avtorski pogodbi ali pogodbi o občasnem in začasnem delu upokojencev, vključiti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (5. in 12. točka 17. člena ZZVZZ).

POVRATNE INFORMACIJE