Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Mehanizmi demokratične ureditve: Kako nastajajo predpisi lokalnih skupnosti?

Občine v okviru ustave in zakonov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve in izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni.

Občinski svet z dvotretjinsko večino vseh članov na podlagi zakona sprejme svoj statut, ki določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov razen glede organov občinske uprave, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon.

Sicer občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, odredbami, pravilniki in navodili, iz prenesene pristojnosti pa z odloki in drugimi predpisi, določenimi z zakoni. Vsi akti, ki jih občina sprejme morajo temeljiti na zakonu in drugem zakonitem predpisu in morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občine odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

Določbe Zakona o lokalni samoupravi o splošnih in posamičnih aktih občine se smiselno uporabljajo tudi za splošne in posamične akte pokrajine in drugih oblik povezovanja lokalnih skupnosti, če ni z zakonom določeno drugače.

POVRATNE INFORMACIJE