Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za registracijo politične stranke

Vlogo vloži zastopnik politične stranke na Ministrstvo za notranje zadeve, ki je pristojno za vodenje registra političnih strank.

Navodila

Vlogo za registracijo politične stranke ali sprememb njenih podatkov poda zastopnik stranke po pošti ali osebno na Ministrstvu za notranje zadeve.

Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi za registracijo stranke predložite:

 • 200 ustanovnih izjav, overjenih pri notarju ali upravni enoti,
 • statut stranke v obliki akta z žigom in podpisom zastopnika stranke,
 • program stranke, ki ga je podpisal zastopnik stranke,
 • zapisnik ustanovnega zbora, sestanka ali kongresa z navedbo izvoljenih organov in funkcionarja, ki v skladu s statutom zastopa stranko kot odgovorna oseba,
 • grafično upodobitev znaka stranke v barvni tehniki z legendo barv,
 • osebno ime, evidenčno matično številko (EMŠO), državljanstvo in naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča zastopnika stranke,
 • dokazilo o plačani upravni taksi.

 

V statutu stranke opredelite:

 • ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in sedež stranke,
 • notranjo oziroma teritorialno organiziranost,
 • pravice in dolžnosti članov stranke,
 • postopek in organ, ki določa kandidate za volitve v organe lokalne skupnosti, državni zbor in za predsednika republike,
 • način zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri določanju kandidatk in kandidatov za volitve v organe lokalne skupnosti, državni zbor in za predsednika republike,
 • postopek odločanja o prenehanju pripojitvi ali razdružitvi ter nasledstvu stranke,
 • postopek in organ stranke, ki ureja premoženjskopravna razmerja stranke v primeru izbrisa stranke iz registra,
 • odgovornost za materialno in finančno poslovanje stranke,
 • mandatno dobo članov organov stranke,
 • postopek sprejemanja in spreminjanja statuta oziroma programa stranke.
Stroški postopka
Namen Strošek
Registracija politične stranke
22,60 EUR
Navodila

Vlogo za registracijo politične stranke ali sprememb njenih podatkov poda zastopnik stranke po pošti ali osebno na Ministrstvu za notranje zadeve.

Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi za registracijo stranke predložite:

200 ustanovnih izjav, overjenih pri notarju ali upravni enoti,

 • statut stranke v obliki akta z žigom in podpisom zastopnika stranke,
 • program stranke, ki ga je podpisal zastopnik stranke,
 • zapisnik ustanovnega zbora, sestanka ali kongresa z navedbo izvoljenih organov in funkcionarja, ki v skladu s statutom zastopa stranko kot odgovorna oseba,
 • grafično upodobitev znaka stranke v barvni tehniki z legendo barv,
 • osebno ime, evidenčno matično številko (EMŠO), državljanstvo in naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča zastopnika stranke,
 • dokazilo o plačani upravni taksi.

 

V statutu stranke opredelite:

 • ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in sedež stranke,
 • notranjo oziroma teritorialno organiziranost,
 • pravice in dolžnosti članov stranke,
 • postopek in organ, ki določa kandidate za volitve v organe lokalne skupnosti, državni zbor in za predsednika republike,
 • način zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri določanju kandidatk in kandidatov za volitve v organe lokalne skupnosti, državni zbor in za predsednika republike,
 • postopek odločanja o prenehanju pripojitvi ali razdružitvi ter nasledstvu stranke,
 • postopek in organ stranke, ki ureja premoženjskopravna razmerja stranke v primeru izbrisa stranke iz registra,
 • odgovornost za materialno in finančno poslovanje stranke,
 • mandatno dobo članov organov stranke,
 • postopek sprejemanja in spreminjanja statuta oziroma programa stranke.
Stroški postopka
Namen Strošek
Registracija politične stranke
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE