Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zaposleni v kulturi: Status društva v javnem interesu na področju kulture

Društvom in pravnim osebam zasebnega prava v javnem interesu so na voljo razne prednosti in olajšave.

Za pridobitev statusa društva v javnem interesu morate izkazati izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti v javnem interesu.

Vloga za pridobitev statusa društva v javnem interesu na področju kulture

Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Društva in javne osebe zasebnega prava v javnem interesu lahko koristite naslednje prednosti in olajšave:


 • pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz javnega proračuna, ki so namenjena društvom, v merilih za izbiro prejemnikov upoštevamo status društva v javnem interesu, ki pa ne sme presegati 20 % vrednosti ostalih meril,
 • posamezniki vam kot donacijo lahko namenijo del dohodnine,
 • pravne osebe lahko za donacije društvom v javnem interesu uveljavljajo olajšave,
 • oproščeni ste plačila davka na dodano vrednost,
 • oproščeni ste plačila upravne takse,
 • lahko uveljavljate pravico do brezplačne pravne pomoči,
 • lahko pridobite dovoljenje za zbiranje prostovoljnih prispevkov,
 • občasno lahko prirejate igre na srečo.


Pogoji za pridobitev statusa društva v javnem interesu na področju kulture


Status javnega interesa na področju kulture lahko pridobite društva oziroma pravne osebe zasebnega prava, če v javnem interesu opravljate kulturno dejavnost in izpolnjujete naslednje splošne pogoje:


 • vaši ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava,
 • dejavnost, ki je v javnem interesu, imate opredeljeno v temeljnem aktu,
 • ste registrirani in delujete na področju kulture najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,
 • sredstva zadnji dve leti porabljate pretežno za opravljanje te dejavnosti in redno izvajate programe, projekte ali druge dejavnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu na področju kulture,
 • imate izdelane programe prihodnjega delovanja,
 • lahko izkažete pomembnejše dosežke svojega delovanja.


Poleg tega morate društva izpolnjevati še vsaj tri od naslednjih kriterijev za pridobitev statusa javnega interesa:


 • v zadnjih dveh letih ste prejeli priznanje ali nagrados področja kulturnih dejavnosti na lokalni, državni ali mednarodni ravni,
 • združujete najmanj tri poklice na posameznih področjih kulture,
 • delujete kot osrednja stanovska organizacija na svojem področju dejavnosti,
 • ste izvajalci večletnega javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, (so)financiranega v skladu z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
 • na letni ravni (so)organiziratenajmanj dva dogodka izobraževanja, izpopolnjevanja ali usposabljanja s področja kulturnih dejavnosti ali najmanj dva kulturnovzgojna dogodka, ko so konference, simpoziji, posvetovanja, seminarji, predavanja, predstavitve, usposabljanja in podobne dejavnosti v domačem ali mednarodnem okolju,
 • razvijate ali izvajate programe in projekte, ki prispevajo k razvoju področja posamezne kulturne dejavnosti ali k ohranjanju in razvoju slovenskega jezika, književnosti, kulture in kulturne dediščine v domačem in mednarodnem prostoru,
 • razvijate ali izvajate kulturne programe ali projekte, ki prispevajo k ohranjanju in razvoju identitete slovenskega naroda, Slovenk in Slovencev zunaj Republike Slovenije, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnost v Republiki Sloveniji,
 • izvajate in razvijate programe in projekte, pomembne za promocijo in podporo kulture ali kulturne dejavnosti, z namenom spodbuditi širjenje znanja in zavedanja o njenem pomenu v strokovni in splošni javnosti (razstave, neposredne predstavitve dejavnosti društva, delavnice, spletne strani in podobno),
 • v zadnjih dveh letih ste bili organizator ali soorganizator treh kulturnih dogodkov, kot so nastopi prireditve, gostovanja, mednarodna gostovanja in podobni, ki prispevajo k dostopnosti kulturnih dobrin ali k dvigu splošne ravni zadovoljevanja določenih kulturnih potreb v družbi,
 • v zadnjih dveh letih ste bili izdajatelj strokovne publikacije o predstavitvi dosežkov delovanja društev v domačem ali mednarodnem prostoru (knjige, zborniki, revije in podobno) oziroma izdajatelj otroške ali mladinske periodike s pretežno kulturno vsebino,
 • sodelujete z domačimi oziroma mednarodnimi sorodnimi organizacijami ali s Slovenci v zamejstvu oziroma po svetu, ki izvajajo dejavnosti na področju kulture,
 • izvajate projekte, ki prispevajo k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru oziroma h kulturni izmenjavi ali medkulturnemu dialogu in kulturni raznolikosti ali prispevajo h kulturni dejavnosti avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnost in različnih manjšinskih etničnih skupin v Republiki Sloveniji,
 • izvajate kulturno dejavnost, ki pomeni prispevek k integraciji oziroma vključevanju ranljivih skupin v skupnost, kamor sodi tudi kulturna dejavnost invalidov ali druge socialno izključene populacije.
POVRATNE INFORMACIJE