Aktivnost Subvencija za šolsko prehrano

Pridobitev subvencije je praviloma odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo v družini.

S subvencioniranjem želimo čim večjemu številu otrok v šolah zagotoviti prehrano.

Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila

 
Za pridobitev subvencije vloge praviloma ni treba vlagati. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno


Učenci

Subvencija v višini cene malice pripada učencem:

 • ki se redno izobražujejo,
 • ki so prijavljeni na malico in
 • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 545,98 evrov.

Subvencija v višini cene kosila pripada učencem:

 • ki se redno šolajo,
 • ki so prijavljeni na kosilo,
 • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 370,86 evrov.

Dijaki

Subvencija malice pripada dijakom, ki:

 • se redno izobražujejo in
 • so prijavljeni na malico.

Višina subvencije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka družine na osebo, ugotovljenega v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji:

 • če je višina dohodka do 432,67 evrov, pripada dijaku subvencija malice v višini cene malice,
 • če je dohodek od 432,68 do 545,98 evrov, pripada dijaku subvencija malice v višini 70 % cene malice,
 • če je dohodek od 545,99 do 659,30 evrov, pripada dijaku subvencija malice v višini 40 % cene malice.


Posebni upravičenci do brezplačne malice in kosila


Učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino, imajo pravico do brezplačne malice, učenci pa tudi do kosila.

Do brezplačne malice so upravičeni učenci in dijaki, ki:

 • so prosilci za azil,
 • so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.Pravica nastopi ob prijavi na malico in centri za socialno delo za te učence in dijake ne izdajajo odločb.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno