Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Storitve občin: Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

V času veljavnosti gradbenega dovoljenja so dopustna določena manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Če se dopustna manjša odstopanja nanašajo na izdana mnenja mnenjedajalcev, je treba pred izvedbo takšnih del pridobiti novo mnenje, iz katerega izhaja, da je predvidena sprememba skladna s predpisi s področja mnenjedajalca

V času veljavnosti gradbenega dovoljenja so dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je odstopanje takšno, da:

  • sta objekt in gradbena parcela skladna z določbami prostorskega izvedbenega akta, ki je veljal v času izdaje gradbenega dovoljenja, ali s pogoji, določenimi v lokacijski preveritvi,
  • objekt in gradbena parcela ne posegata na druga zemljišča, kot je določeno v gradbenem dovoljenju,
  • se objekt horizontalno premakne od lege, določene v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar ne več kot za 1,0 metra,
  • ne vpliva na že dana soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, kadar so bila pridobljena zaradi zahtev prostorskega akta, in na pravice strank,
  • je skladno s predpisi s področja mnenjedajalcev,
  • so izpolnjene bistvene in druge zahteve iz predpisov, ki so veljali v času izdaje gradbenega dovoljenja ali v času izvajanja gradnje ne glede na drugačno tehnično rešitev od prikazane v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, in
  • ni spremembe glede klasifikacije in razvrščanja objekta.


Poleg manjših odstopanj iz prejšnjega odstavka so za stavbe dopustna še naslednja manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je odstopanje takšno, da:

  • se posamezne zunanje mere, določene v gradbenem dovoljenju (širina, višina, dolžina, globina, polmer in podobno), povečajo, vendar ne več kot za 0,5 metra, ali se posamezne zunanje mere zmanjšajo in
  • se ne spremeni ničelna kota pritličja za več kot 0,5 metra.


Če se dopustna manjša odstopanja nanašajo na izdana mnenja mnenjedajalcev, je treba pred izvedbo takšnih del pridobiti novo mnenje, iz katerega izhaja, da je predvidena sprememba skladna s predpisi s področja mnenjedajalca.


Če se dopustna manjša odstopanja izvedejo med gradnjo, jih morata vodja projektiranja in vodja nadzora pred izvedbo sprememb vpisati v gradbeni dnevnik in potrditi s podpisom.


Za dopustna manjša odstopanja, ki vplivajo na izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev, se izdela nova ali spremenjena projektna dokumentacija za izvedbo gradnje.

Zahteva za izdajo mnenja

Zahtevo za izdajo mnenja vloži investitor ali njegov pooblaščenec pri pristojnem mnenjedajalcu.

Zahteva za izdajo mnenja se vloži na predpisanem obrazcu. Če je mnenjedajalec občina lahko uporabite spodnji elektronski postopek.

Oddaja vloge na občino

Pred oddajo vloge preverite, katera občina je pristojna za reševanje vaše vloge, saj boste na ta način zagotovili, da se bo vaša vloga pričela reševati v najkrajšem možnem času. Vlogo se odda na občino, v kateri se nahaja nepremičnina.


Če željene občine ni v seznamu prejemnikov, se prosim obrnite neposredno na občino. Kontaktni podatki občin so na voljo na povezavi.

Zahteva za izdajo mnenja občine glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s predpisi s področja mnenjedajalca (Priloga 9B)

Na podlagi 43. člena in v povezavi s 79. členom Gradbenega zakona - GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/2021) mora investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti mnenje glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s predpisi iz pristojnega mnenjedajalca.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Naslovnik vloge bo osebne podatke, ki jih boste navedli v svoji vlogi, obdeloval za namene postopka izdaje mnenja občine glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s predpisi s področja mnenjedajalca skladno z Gradbenim zakonom ter Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov. Več o tem si lahko preberete na spletni strani naslovnika vloge.

POVRATNE INFORMACIJE