Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

POROČANJE KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE: Prijava premoženjskega stanja

Prijava premoženjskega stanja Komisiji za preprečevanje korupcije

Obrazec za prijavo premoženjskega stanja zavezanca

Obrazec je namenjen prijavi premoženjskega stanja ob nastopu funkcije oziroma dela zavezancev, ki poročajo podatke o premoženjskem stanju v roku meseca dni po nastopu. Obrazec je namenjen tudi osebam odgovornim za javna naročila, ki Komisiji za preprečevanje korupcije podatke o premoženjskem stanju poročajo enkrat letno, do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Ta obrazec uporabite tudi za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju na poziv komisije v postopku rednega ali izrednega nadzora nad premoženjskim stanjem posameznega zavezanca.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko

Obrazec za odjavo premoženjskega stanja zavezanca

Obrazec je namenjen prijavi premoženjskega stanja ob prenehanju funkcije oziroma dela najpozneje v enem mesecu dni po prenehanju funkcije ali dela, ki mora skladno z zakonom zajeti popis celotnega premoženjskega stanja (tega obrazca ne izpolnjujejo osebe odgovorne za javna naročila)."
Možni načini oddaje:
 • elektronsko

Obrazec za odjavo premoženjskega stanja zavezanca po enem letu

Obrazec je namenjen prijavi premoženjskega stanja natanko leto dni po prenehanju funkcije oziroma dela, ki mora skladno z zakonom zajeti popis celotnega premoženjskega stanja (tega obrazca ne izpolnjujejo osebe odgovorne za javna naročila)."
Možni načini oddaje:
 • elektronsko

Obrazec za prijavo spremembe premoženjskega stanja zavezanca

Obrazec je namenjen prijavi sprememb premoženjskega stanja v času opravljanja funkcije oziroma dela. Zavezanci morajo komisiji poročati podatke o spremembah premoženjskega stanja enkrat letno, do 31. januarja za preteklo koledarsko leto. V primeru, da do sprememb podatkov o premoženjskem stanju ni prišlo, zavezancem ni treba poročati.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko

Komisija skladno s prvo in deseto alinejo drugega odstavka 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS. št. 69/11-UPB2, dalje: ZIntPK) vodi evidenco zavezancev za nadzor nad premoženjskim stanjem, ki vključuje podatke iz prvega odstavka 41. člena in prvega odstavka 42. člena ZIntPK. Podatki se obdelujejo za namene ugotavljanja zavezancev in njihove istovetnosti, preverjanja podatkov in odločanja po tem zakonu ter za objavo podatkov (kadar tako določa zakon) in za izvajanje pristojnosti komisije in drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije. Komisija prav tako vodi evidenco zavezancev po 62. členu Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; ZSDH – 1).


Zavezanci, ki so komisiji dolžni poročati premoženjsko stanje, so naslednji:

 • poklicni funkcionarji,
 • nepoklicni župani in podžupani,
 • uradniki na položaju,
 • poslovodne osebe,
 • osebe, odgovorne za javna naročila,
 • uradniki Državne revizijske komisije in
 • državljani Republike Slovenije, ki opravljajo funkcijo v institucijah in drugih organih EU ter drugih mednarodnih institucijah, na katero so bili imenovani ali izvoljeni na podlagi napotitve ali predloga Vlade RS ali Državnega zbora RS (če njihova dolžnost prijave premoženjskega stanja ni drugače urejena z akti institucije, za katero opravljajo funkcijo).

Pozneje veljavni predpisi so širli nabor zavezancev za prijavo premoženjskega stanja, in sicer na:

 • člane upravnega odbora DUTB (9. člen Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12 in spremembe),
 • člane uprave SDH, člane nadzornega sveta SDH, prokuriste SDH, pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto, člane uprav, člane organov nadzora in prokuriste gospodarskih družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv (62. člen Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14),
 • direktorja Agencije in člani strokovnega sveta (500. člen Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15)),
 • poslovodno osebo SIDG (17. člen Zakona o slovenskih državnih gozdovih (Uradni list RS, št. 9/16)),
 • izredne upravitelje (119. člen Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 44/16).


Zavezanci poročate podatke o premoženjskem stanju, kakršno obstaja točno na dan nastopa ali prenehanja funkcije ali dela in še na dan leto dni po prenehanju funkcije ali dela.

Osebe, odgovorne za javna naročila, poročate podatke o premoženjskem stanju na dan 31. decembra do 31. januarja za preteklo leto, če ste v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku javnega naročanja.

POVRATNE INFORMACIJE