Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Orožje: Prenos orožja v državo članico EU

Oseba, ki želi prenesti orožje na ozemlje drugih članic Evropske unije, lahko to stori na podlagi evropske orožne prepustnice.

Na zahtevo posameznika, ki prebiva na območju Republike Slovenije, izda pristojni organ evropsko orožno prepustnico (potovalni dokument za orožje) pod pogojem, da za zaprošeno orožje že ima orožno listino za posest. Evropska orožna prepustnica se izda z veljavnostjo petih let. Poleg evropske orožne prepustnice si mora oseba pridobiti tudi dovoljenja pristojnih organov držav članic Evropske unije, prek katerih namerava potovati.

Dovoljenje za nabavo in vnos orožja, delov orožja ali streliva v Republiko Slovenijo

Za vnos orožja v Republiko Slovenijo morate predhodno dobiti dovoljenje upravne enote.
Možni načini oddaje:
  • osebno

Dovoljenje za nabavo orožja ali streliva v državi članici Evropske unije

Če želite nabaviti orožje ali strelivo v državi članici Evropske unije, morate oddati vlogo na upravno enoto.
Možni načini oddaje:
  • osebno

Upravna enota izda evropsko orožno prepustnico pod pogojem, da imate za orožje, ki se vpiše v prepustnico, veljaven orožni list, dovoljenje za posest orožja ali drugo orožno listino. Na vašo zahtevo se v evropsko prepustnico vpiše tudi zračno orožje, loke in samostrele. Če je za vnos orožja potrebno dovoljenje države članice Evropske unije, kamor se orožje vnaša (tudi tranzit), pošlje pristojni organ vlogo in izpolnjeno prepustnico Ministrstvu za notranje zadeve. Ta jo posreduje pristojnemu organu države članice Evropske unije, da vpiše dovoljenje v prepustnico in nato po isti poti vrne prepustnico prosilcu. Takšnega dovoljenja pa ne potrebujejo lovci in športni strelci pod pogojem, da je orožje vpisano v evropsko orožno prepustnico in da imajo pri sebi dokazilo, da je namen njihovega potovanja lovsko ali športno udejstvovanje oziroma tekmovanje.


V opisanem prenosu orožja znotraj meja držav članic Evropske Unije gre predvsem za povzetek meril, ki jih narekuje Direktiva Sveta z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja (91/477/EGS). Dejansko pa so države članice Evropske unije v večini primerov sprejele strožja merila za nabavo in prenos orožja, kot izrecno dopušča direktiva. Zato svetujemo, da še pred nameravanim potovanjem z orožjem v drugo državo članico Evropske unije preverite pogoje za vnos orožja pri pristojnih organih države, kamor potujete, in pri svoji upravni enoti.


Posamezniki, ki prebivajo v eni izmed držav članic Evropske unije, smejo vnesti orožje v Republiko Slovenijo, če ga imajo registriranega v evropski orožni prepustnici, njegov vnos pa je predhodno dovolilo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Dovoljenje se izda za dobo enega leta in se vpiše v evropsko orožno prepustnico. Dovoljenje se lahko podaljša, in sicer za eno leto. Dovoljenja se ne izda, če obstajajo razlogi javnega reda ali varnosti države.

Na vlogo posameznika izda pristojni organ dovoljenje za iznos orožja iz Republike Slovenije v drugo državo članico Evropske unije. To dovoljenje se izda, če ima posameznik ustrezno orožno listino in če obstaja za iznos orožja predhodno privoljenje države članice Evropske unije, v katero se orožje iznaša (če je to potrebno). Na vlogo trgovca izda ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, dovoljenje za iznos orožja tujemu trgovcu, ki ima sedež v državi članici Evropske unije, če obstaja za iznos orožja predhodno privoljenje države članice Evropske unije, v katero se orožje iznaša (če je to potrebno). To dovoljenje se izda za čas največ treh let. Za vsak iznos orožja mora stranka zaprositi za prevozno dovoljenje.


Posamezniki, ki prebivajo ali imajo svoj sedež na območju Republike Slovenije, smejo nabaviti orožje iz kategorije A, B, C in D ali strelivo v eni izmed držav članic Evropske unije in ga vnesti v Republiko Slovenijo na podlagi dovoljenja za nabavo orožja ali streliva v državi članici Evropske unije in po predhodni privolitvi pristojnega organa. Za vnos orožja v Republiko Slovenijo iz držav članic Evropske unije med trgovci je potrebna predhodna privolitev ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

PRAVNA PODLAGA

POVRATNE INFORMACIJE