Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Brezposelnost, iskanje dela: Pravice brezposelnih oseb

Vpis v evidenco brezposelnih oseb in uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti.

Z vpisom v evidenco brezposelnih oseb vam je zagotovljena pomoč Zavoda RS za zaposlovanje pri iskanju zaposlitve, ob izpolnjevanju zakonskih pogojev pa lahko pridobite tudi pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti.

Vloga za prijavo v evidenco brezposelnih oseb

Vloga za prijavo v evidenco brezposelnih oseb lahko oddate naslednji dan po prenehanju obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • osebno

Vloga za uveljavljanje denarnega nadomestila za primer brezposelnosti

Denarno nadomestilo lahko ob izpolnjevanju pogojev pridobite, če se prijavite v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in vložite zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • osebno

Z vpisom v evidenco brezposelnih oseb pridobite pravice do:


 • posredovanja pri zaposlovanju,
 • informiranja o trgu dela,
 • osebnega svetovalca za zaposlovanje,
 • pomoči pri iskanju zaposlitve in dela,
 • nadomestila potnih in poštnih stroškov za aktivno iskanje zaposlitve,
 • učenja veščin iskanja zaposlitve in vodenja kariere,
 • podpore pri kariernem odločanju,
 • pomoči pri uporabi orodij za samostojno vodenje kariere in
 • možnosti vključevanja v programe aktivne politike zaposlovanja.


Pogoji za prijavo v evidenco brezposelnih oseb

V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavite, če:


 • ste zmožni za delo in aktivno iščete zaposlitev,
 • niste v delovnem razmerju,
 • niste samozaposleni,
 • niste družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi
 • niste ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu,
 • niste pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmet,
 • niste upokojenec,
 • nimate statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let.

V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavite tudi, če imate status dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let, in ste na podlagi vključitve v zavarovanje za primer brezposelnosti upravičeni do denarnega nadomestila. V evidenci brezposelnih se vodite dokler prejemate denarno nadomestilo.

Ne glede na upravičenost do prejemanja denarnega nadomestila, se lahko prijavite v evidenco brezposelnih, če imate status udeleženca izobraževanja odraslih in ste starejši od 26 let.

V evidenco brezposelnih se lahko prijavite tudi če:

• ste državljan države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora (Islandije, Norveške, Lihtenštajna) ali Švicarske konfederacije;

• ste tujec z državljanstvom države, ki ni članica EU, Evropskega gospodarskega prostora (Islandije, Norveške, Lihtenštajna) ali Švice, in imate po zakonu prost dostop na slovenski trg dela na podlagi:

- stalnega prebivanja v Sloveniji;

- začasnega prebivanja v Sloveniji zaradi združitve družine s slovenskim državljanom, prebivanja za tujca slovenskega rodu, prebivanja kot žrtev trgovine z ljudmi ali kot žrtev nezakonitega zaposlovanja;

- priznane pravice do mednarodne zaščite (prost dostop na slovenski trg dela imajo po zakonu tudi vaši družinski člani, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine);

- priznanega statusa osebe z začasno zaščito;

- tujci, prosilci za mednarodno zaščito, ki predložijo potrdilo MNZ, iz katerega izhaja, da je njihova istovetnost nesporno ugotovljena in jim v roku devet mesecev od vložitve prošnje ni bila vročena odločitev pristojnega organa, za kar niso odgovorni sami

• ste tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo, izdanim na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo;

• ste tujec z modro karto EU

• ste tujec, ki v Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o pravočasno vloženi vlogi za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje ter na podlagi zaposlitve ali samozaposlitve izpolnjujete pogoje za prejemanje denarnega nadomestila za brezposelnost v Sloveniji, dokler prejemate to nadomestilo;

• ste tujec z veljavnim osebnim delovnim dovoljenjem, izdanim še na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), do poteka veljavnosti navedenega dovoljenja (75. člen – prehodna določba Zakona o urejanju trga dela: ZUTD).

Pravico do prostega dostopa na trg dela ohranite tudi v času, ko v Sloveniji prebivate na podlagi potrdila o pravočasno vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja za prebivanje ali statusa.

Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti


Pravice, ki vam pripadajo iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti so:


 • pravica do denarnega nadomestila,
 • pravica do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja,
 • pravica do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.


Denarno nadomestilo za primer brezposelnosti

Denarno nadomestilo lahko pridobite, če:


• če ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani za brezposelnost najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih,

• če ste mlajši od 30 let in ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,

• če so bili plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so osebe, ki so bile v zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec kot zavezanec za plačilo pa prispevkov ni plačal),

• če ste brezposelni in vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji ter izpolnjujete druge, z zakonom določene pogoje ter

• se prijavite pri zavodu za zaposlovanje in vložite zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.


Če se v roku 30 dni po prenehanju obveznega zavarovanja prijavite v evidenco brezposelnih oseb in vložite zahtevek za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila, vam to pripada z naslednjim dnem po prenehanju zavarovanja.


Če vložite zahtevek po navedenem roku, se vam skupna dolžina prejemanja nadomestila skrajša za koledarske dneve od 31. dneva po prenehanju zavarovanja do dneva vložitve zahteve.

Rok ne teče v primeru:


 • bolezni,
 • upravičenosti do starševskega dodatka,
 • med vojaško dolžnostjo,
 • opravljanja nalog ali usposabljanja za zaščito in reševanje,
 • prestajanja pripora oziroma zaporne kazni ali vzgojnega oziroma varstvenega ukrepa do 6 mesecev.


Višina denarnega nadomestila


Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečna mesečna plača zavarovanca, prejeta v obdobju 8 mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti.


Posebnosti:


 • za zavarovance, mlajše od 30 let, je osnova za odmero denarnega nadomestila njihova povprečna mesečna plača, prejeta v obdobju 5 mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti,
 • zavarovancem, ki so 8 mesecev pred nastankom brezposelnosti prejemali nadomestilo plače v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, zdravstvenem zavarovanju ali zavarovanju za starševsko varstvo, se v osnovo za odmero denarnega nadomestila upoštevamo povprečna plača za zadnjih osem mesecev. Če so plačo prejemali krajše obdobje, se za manjkajoče mesece upošteva prejeto nadomestilo,
 • zavarovancem, ki so v obdobju zadnjih 8 mesecev pred nastankom brezposelnosti delali krajši delovni čas v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju, pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali zavarovanju za starševski dopust, se v osnovo za odmero denarnega nadomestila upošteva prejeto plačo, preračunano na polni delovni čas,
 • zavarovancem, ki v obdobju osmih mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti niso prejemali plače niti nadomestila plače, se kot osnova za odmero denarnega nadomestila upošteva plača, prejeta za zadnjih osem mesecev, oziroma se, če so plačo prejemali krajše obdobje, za manjkajoče mesece upošteva njihova osnovna plača, povečana za dodatek za delovno dobo, ki bi jo prejeli, če bi delali.
 • če ste bili samozaposleni, je osnova za odmero denarnega nadomestila povprečna osnova, od katere so bili zadnjih 8 mesecev pred nastankom brezposelnosti plačani prispevki,
 • če ste bili prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje, je osnova za odmero denarnega nadomestila povprečna osnova, od katere so bili zadnjih 11 mesecev pred nastankom brezposelnosti plačani prispevki.


Prve tri mesece prejemanja znaša denarno nadomestilo 80 % osnove, v naslednjih 9 mesecih 60 % osnove, po izteku enega leta pa 50 % osnove.


Izplačano denarno nadomestilo ne more biti nižje od 530,19 EUR bruto in ne višje od 892,50 EUR bruto.


Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od dosežene zavarovalne dobe:


 • 2 meseca za zavarovance, ki ste mlajši od 30 let in ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • 3 mesece za zavarovanje od 9 mesecev do 5 let,
 • 6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 let,
 • 9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let ,
 • 12 mesecev za zavarovanje nad 25 let,
 • 19 mesecev za zavarovance, starejše od 53 let in za zavarovanje nad 25 let,
 • 25 mesecev za zavarovance, starejše od 58 let in za zavarovanje nad 28 let.

  Pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti vam lahko miruje, preneha, se zniža ali izplačuje v sorazmernem delu.

  Če vam po izteku denarnega nadomestila do izpolnitve minimalnih pogojev za starostno upokojitev manjka največ eno leto ter ste brezposelna oseba, ste lahko upravičeni do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zavarovanec lahko uveljavlja pravico do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v 30 dneh po izteku pravice do denarnega nadomestila.

POVRATNE INFORMACIJE