Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Predlog predpisaUredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za zatiranje in preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice

Predlog
(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2024-2330-0014

Predlog

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije  (-)
  • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin  (1999-2311-0100)
Evropski predpisi
  • Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES  (32016R2031)
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019  (32019R2072)
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1630 z dne 21. septembra 2022 o vzpostavitvi ukrepov za zadrževanje fitoplazme Grapevine flavescence dorée na nekaterih razmejenih območjih  (32022R1630)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2024-II
Skrajni datum na vladnem odboru2024-II
Skrajni datum na vladi2024-II
Skrajni datum sprejema2024-II
Skrajni datum začetka veljavnosti2023-II
POVRATNE INFORMACIJE