Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaPrijava začetka gradnje z gradbenim dovoljenjem

Začetek gradnje prijavi investitor ali njegov pooblaščenec.

Navodila

Investitor ali njegov pooblaščenec izpolnjeno zahtevo elektronsko podpiše in odda na pristojen organ. Elektronsko vlogo vlagatelji oddajo po elektronski pošti, vendar s skupno omejitvijo poslanih datotek na 8 MB.

Izpolnjeno zahtevo pošljite:

 • na Upravno enoto, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma
 • na Ministrstvo za naravne vire in prostor za objekte državnega pomena ali objekte z vplivi na okolje

 

Pogoji za oddajo
Za oddajo vloge potrebujete

Za oddajo vloge potrebujete

 • izpolnjen (predpisan) obrazec prijave začetka gradnje - Priloga 13A
 • zakoličbeni zapisnik (pred začetkom novogradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, razen prizidave);
 • projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), če je bilo za objekt izdano gradbeno dovoljenje, razen pri spremembi namembnosti in gradnji nezahtevnega objekta, predpisano v Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/2023);
 • projektno dokumentacijo za odstranitev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta (PZO), predpisano v Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/2023);
 • podatki o zemljiščih za gradnjo (izpolnjena v okviru prijave) - Priloga 4C
 • načrt organizacije gradbišča
 • če so bili v gradbenem dovoljenju zaradi prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave določeni izravnalni ukrepi: mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da so izpolnjeni pogoji za delovanje izravnalnih ukrepov, ,
 • če se pri izdelavi PZI oziroma PZO ne uporablja priporočena metoda izpolnjevanja bistvene zahteve: izjava izvajalca pregleda - Priloga 2C
 • potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku (po uveljavitvi eGraditve)
 • če tako določa zakon, ki ureja varstvo okolja: pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje,
 • če so bili ti zaradi prevlade javne koristi določeni v gradbenem dovoljenju in morajo biti izvedeni pred začetkom gradnje: mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da so izpolnjeni pogoji za delovanje izravnalnih ukrepov - Priloga 10A
 • pri nujni rekonstrukciji:
 • pri nujni rekonstrukciji: izjava pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, da stanje obstoječega objekta dopušča izvedbo del, ki so nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč in s katerimi se vzpostavi prejšnje stanje - Priloga 21
 • če gre za odstranitev objekta kulturne dediščine: posnetek dejanskega stanja in kulturnovarstveno soglasje za odstranitev dediščine

Investitor lahko pred prijavo začetka gradnje prijavi pripravljalna dela na gradbišču, pri čemer prijava pripravljalnih del vsebuje samo podatke in dokazila iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na ta dela.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava začetka gradnje (elektronska vloga)
Brezplačno
Navodila

Investitor ali njegov pooblaščenec izpolnjeno zahtevo pošlje na pristojen organ.

Izpolnjeno zahtevo pošljite:

 • na Upravno enoto, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma
 • na Ministrstvo za naravne vire in prostor za objekte državnega pomena ali objekte z vplivi na okolje
Za oddajo vloge potrebujete

Za oddajo vloge potrebujete

 • izpolnjen (predpisan) obrazec prijave začetka gradnje - Priloga 13A

 • zakoličbeni zapisnik (pred začetkom novogradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, razen prizidave);

 • projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), če je bilo za objekt izdano gradbeno dovoljenje, razen pri spremembi namembnosti in gradnji nezahtevnega objekta, predpisano v Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/2023);

 • projektno dokumentacijo za odstranitev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta (PZO), predpisano v Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/2023);

 • podatki o zemljiščih za gradnjo (izpolnjena v okviru prijave) - Priloga 4C

 • načrt organizacije gradbišča

 • če so bili v gradbenem dovoljenju zaradi prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave določeni izravnalni ukrepi: mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da so izpolnjeni pogoji za delovanje izravnalnih ukrepov,

 • če se pri izdelavi PZI oziroma PZO ne uporablja priporočena metoda izpolnjevanja bistvene zahteve: izjava izvajalca pregleda - Priloga 2C

 • potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku (po uveljavitvi eGraditve)

 • če tako določa zakon, ki ureja varstvo okolja: pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje,

 • če so bili ti zaradi prevlade javne koristi določeni v gradbenem dovoljenju in morajo biti izvedeni pred začetkom gradnje: mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da so izpolnjeni pogoji za delovanje izravnalnih ukrepov - Priloga 10A

 • pri nujni rekonstrukciji: izjava pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, da stanje obstoječega objekta dopušča izvedbo del, ki so nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč in s katerimi se vzpostavi prejšnje stanje - Priloga 21

 • če gre za odstranitev objekta kulturne dediščine: posnetek dejanskega stanja in kulturnovarstveno soglasje za odstranitev dediščine

Investitor lahko pred prijavo začetka gradnje prijavi pripravljalna dela na gradbišču, pri čemer prijava pripravljalnih del vsebuje samo podatke in dokazila iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na ta dela.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava začetka gradnje
4,50 EUR
Navodila

Izpolnjeno zahtevo lahko oddajte na pristojnem organu:

 • na Upravno enoto, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma
 • na Ministrstvo za naravne vire in prostor za objekte državnega pomena ali objekte z vplivi na okolje

 

Za oddajo vloge potrebujete

Za oddajo vloge potrebujete

 • izpolnjen (predpisan) obrazec prijave začetka gradnje - Priloga 13A
 • zakoličbeni zapisnik (pred začetkom novogradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, razen prizidave);
 • projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), če je bilo za objekt izdano gradbeno dovoljenje, razen pri spremembi namembnosti in gradnji nezahtevnega objekta, predpisano v Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/2023);
 • projektno dokumentacijo za odstranitev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta (PZO), predpisano v Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/2023);
 • podatki o zemljiščih za gradnjo (izpolnjena v okviru prijave) - Priloga 4C
 • načrt organizacije gradbišča
 • če so bili v gradbenem dovoljenju zaradi prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave določeni izravnalni ukrepi: mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da so izpolnjeni pogoji za delovanje izravnalnih ukrepov, ,
 • če se pri izdelavi PZI oziroma PZO ne uporablja priporočena metoda izpolnjevanja bistvene zahteve: izjava izvajalca pregleda - Priloga 2C
 • potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku (po uveljavitvi eGraditve)
 • če tako določa zakon, ki ureja varstvo okolja: pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje,
 • če so bili ti zaradi prevlade javne koristi določeni v gradbenem dovoljenju in morajo biti izvedeni pred začetkom gradnje: mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da so izpolnjeni pogoji za delovanje izravnalnih ukrepov - Priloga 10A
 • pri nujni rekonstrukciji: izjava pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, da stanje obstoječega objekta dopušča izvedbo del, ki so nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč in s katerimi se vzpostavi prejšnje stanje - Priloga 21
 • če gre za odstranitev objekta kulturne dediščine: posnetek dejanskega stanja in kulturnovarstveno soglasje za odstranitev dediščine.

Investitor lahko pred prijavo začetka gradnje prijavi pripravljalna dela na gradbišču, pri čemer prijava pripravljalnih del vsebuje samo podatke in dokazila iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na ta dela.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava začetka gradnje
4,50 EUR
POVRATNE INFORMACIJE