VlogaVloga za spremembo subvencionirane vozovnice

Obstoječo vlogo za novo šolsko leto spremenite, če se med letom spremeni naslov, vaš status ali vrsta obstoječe vozovnice.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Za spremembo podatkov naslova, statusa ali vrste vozovnice obstoječe elektronske vloge za tekoče šolsko/študijsko leto, morate v roku petih delovnih dni od nastanka spremembe oddati vlogo za spremembo.

V kolikor na podlagi obstoječe vloge nimate veljavnih vozovnic oziroma je veljavnosti teh potekla, oddajte vlogo za  spremembo. Če so na vlogo, ki jo spreminjate, vezane še veljavne vozovnice, pred oddajo vloge za spremembno te vozovnice prekličite na prodajnem mestu katerega koli prevoznika.

Pri izpolnjevanju vloge za spremembo je potrebno navesti šifro vloge, ki jo spreminjate. Šifro razberete iz predhodne odločbe o odobritvi pravice do subvencionirane vozovnice.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Obstoječo vlogo za novo šolsko leto spremenite, če se med letom spremeni naslov, vaš status ali vrsta obstoječe vozovnice.

V roku petih delovnih dni od nastanka spremembe oddate novo popolno vlogo na prodajnem mestu katerega koli prevoznika. Vlogo potrdi vzgojno-izobraževalni zavod oziroma vlogi priložite Potrdilo o vpisu.

Če so na obstoječo vlogo vezane še veljavne vozovnice, ob oddaji nove vloge te vozovnice prekličete na prodajnem mestu katerega koli prevoznika.

 

Na vlogi morate:

1. izpolniti podatke o vlagatelju. V primeru, da ste kot upravičenec mladoletna oseba, vlogo izpolni vaš zakoniti zastopnik in navede tudi svoje podatke;

2. izpolniti podatke o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa ali jih izpolni in potrdi vzgojno-izobraževalni zavod.V kolikor vloga ni potrjena s strani vzgojno-izobraževalnega/študijskega zavoda, priložite Potrdilo o vpisu;

3. izpolniti podatke o dolžini relacije prevoza (relacija od naslova bivanja do naslova izobraževalnega/študijskega zavoda v km);

4. izbrati vrsto subvencionirane vozovnice, za katero oddajate vlogo. Vnesite podatke o največ 1 (eni) medkrajevni relaciji in/ali mestnem prometu (na vlogi je lahko samo ena medkrajevna relacija in en ali več mestnih prevozov). Za medkrajevno relacijo navedite vstopno in izstopno postajališče, za mestni promet navedite območje mestnega prometa.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE