VlogaVloga za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije (redna naturalizacija)

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo vložite na katerikoli upravni enoti, za vodenje postopka in odločanje v tej zadevi pa je pristojna upravna enota, na območju katere imate prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.
 

Državljanstvo Republike Slovenije lahko pridobite z naturalizacijo, če izpolnjujete naslednje pogoje:
 

  • ste dopolnili 18 let;
  • imate odpust iz dosedanjega državljanstva ali izkažete, da ga boste dobili, če boste sprejeti v državljanstvo Republike Slovenije;
  • dejansko živite v Sloveniji 10 let, od tega neprekinjeno zadnjih 5 let pred vložitvijo prošnje, in imate urejen status tujca;
  • imate zagotovljena sredstva, ki vam in osebam, ki jih morate preživljati, zagotavljajo materialno in socialno varnost;
  • obvladate slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar dokažete s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni;
  • niste bili pravnomočno obsojeni na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali vam ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta;
  • vam ni bila izrečena odpoved prebivanja v Republiki Sloveniji;
  • vaš sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države;
  • imate poravnane davčne obveznosti;
  • podate prisego o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je utemeljen v Ustavi Republike Slovenije.


Podrobna navodila za vložitev vloge so v pripeti datoteki.

Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi je potrebno priložiti življenjepis in dokazila o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev. Izpolnjevanje nekaterih pogojev dokazujete sami s predloženimi listinami, ostale pogoje ugotavlja upravna enota po uradni dolžnosti.

Seznam potrebnih dokazil je v pripeti datoteki oziroma v Navodilih za oddajo vloge.

Stroški postopka
Namen Strošek
Sprejem v državljanstvo
194,80 EUR
Sprejem v državljanstvo - brez zagotovila
185,70 EUR
POVRATNE INFORMACIJE