Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline

Pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline vlogo obravnava strokovna komisija za arheološke raziskave, ki poda mnenje o izdaji soglasja.

Navodila

Vloga mora vsebovati:

 • osebno ime oziroma naziv in naslov vlagatelja,
 • osebno ime oziroma naziv in naslov investitorja,
 • vrsto raziskave,
 • razlog za izvedbo raziskave,
 • kraj raziskave,
 • občino,
 • parcelno številko,
 • katastrsko občino (ime in šifro),
 • evidenčno številko dediščine (številko in ime),
 • ime in naslov lastnika nepremičnine (samo pri invazivnih raziskavah)  naslov),
 • ime oziroma naziv in naslov izvajalca raziskave,
 • osebno ime in strokovno izobrazbo vodje raziskave, namestnika vodje raziskave ter število in izobrazbo strokovnih sodelavcev,
 • pri podvodnih raziskavah morate poimensko navesti sodelujoče osebe z ustrezno strokovno izobrazbo, veljavnim potrdilom o usposobljenosti za potapljanje in zdravniškim potrdilom o zdravstveni sposobnosti za potapljanje,
 • osebna imena in izobrazbo drugih strokovnih sodelavcev specialistov,
 • predvideni časovni okvir raziskave,
 • predvideno število delovnih dni raziskave,
 • splošno kronološko in stvarno opredelitev raziskovanega najdišča (samo pri invazivnih raziskavah),
 • mesto začasne hrambe arhiva arheološkega najdišča,
 • navedbo virov za kritje stroškov raziskave.

 

Za oddajo vloge potrebujete
 • kulturnovarstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine ali smernice Ministrstva za kulturo,
 • zaris lokacije raziskave in obsega načrtovanega posega na katastrskem načrtu, z navedenim merilom izrisa in označenim morebitnim območjem registrirane dediščine,
 • oceno vsebine in obsega raziskave,
 • soglasje lastnika nepremičnine za poseg (pri invazivnih raziskavah),
 • dokazila, da so za raziskavo in poterensko obdelavo arhiva najdišča zagotovljena zadostna finančna sredstva (izjava ali kopija naročilnice oziroma veljavne pogodbe),
 • izjavo, da predlagani vodja raziskave in drugi udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 11. člena Pravilnika o arheoloških raziskavah,
 • izjavo izvajalca, da bo pred začetkom raziskave obvestil nadzornika in pristojni muzej o datumu začetka terenskih del,
 • izjavo izvajalca, da bo v dogovoru s pristojnim muzejem urejal vsa vprašanja o arheoloških najdbah ter prenosu in hrambi arhiva arheološkega najdišča.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila

Vloga mora vsebovati:

 • osebno ime oziroma naziv in naslov vlagatelja,
 • osebno ime oziroma naziv in naslov investitorja,
 • vrsto raziskave,
 • razlog za izvedbo raziskave,
 • kraj raziskave,
 • občino,
 • parcelno številko,
 • katastrsko občino (ime in šifro),
 • evidenčno številko dediščine (številko in ime),
 • ime in naslov lastnika nepremičnine (samo pri invazivnih raziskavah)  naslov),
 • ime oziroma naziv in naslov izvajalca raziskave,
 • osebno ime in strokovno izobrazbo vodje raziskave, namestnika vodje raziskave ter število in izobrazbo strokovnih sodelavcev,
 • pri podvodnih raziskavah morate poimensko navesti sodelujoče osebe z ustrezno strokovno izobrazbo, veljavnim potrdilom o usposobljenosti za potapljanje in zdravniškim potrdilom o zdravstveni sposobnosti za potapljanje,
 • osebna imena in izobrazbo drugih strokovnih sodelavcev specialistov,
 • predvideni časovni okvir raziskave,
 • predvideno število delovnih dni raziskave,
 • splošno kronološko in stvarno opredelitev raziskovanega najdišča (samo pri invazivnih raziskavah),
 • mesto začasne hrambe arhiva arheološkega najdišča,
 • navedbo virov za kritje stroškov raziskave.

 

Za oddajo vloge potrebujete
 • kulturnovarstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine ali smernice Ministrstva za kulturo,
 • zaris lokacije raziskave in obsega načrtovanega posega na katastrskem načrtu, z navedenim merilom izrisa in označenim morebitnim območjem registrirane dediščine,
 • oceno vsebine in obsega raziskave,
 • soglasje lastnika nepremičnine za poseg (pri invazivnih raziskavah),
 • dokazila, da so za raziskavo in poterensko obdelavo arhiva najdišča zagotovljena zadostna finančna sredstva (izjava ali kopija naročilnice oziroma veljavne pogodbe),
 • izjavo, da predlagani vodja raziskave in drugi udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 11. člena Pravilnika o arheoloških raziskavah,
 • izjavo izvajalca, da bo pred začetkom raziskave obvestil nadzornika in pristojni muzej o datumu začetka terenskih del,
 • izjavo izvajalca, da bo v dogovoru s pristojnim muzejem urejal vsa vprašanja o arheoloških najdbah ter prenosu in hrambi arhiva arheološkega najdišča.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE