Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaZahteva za izdajo uporabnega dovoljenja

Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja vložite pri upravnem organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje.

Navodila

Investitor ali njegov pooblaščenec izpolnjeno zahtevo elektronsko podpiše in odda na pristojen organ. Elektronsko vlogo vlagatelji oddajo po elektronski pošti, vendar s skupno omejitvijo poslanih datotek na 8 MB.

Izpolnjeno zahtevo pošljite:

 • na Upravno enoto, na katere območju leži objekt,
 • na Ministrstvo za naravne vire in prostor za objekte državnega pomena (kar določa četrti odstavek 9. člena Gradbenega zakona) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje)
Pogoji za oddajo
Za oddajo vloge potrebujete

 Za oddajo vloge potrebujete:

 • izpolnjen (predpisan) obrazec zahteve za pridobitev uporabnega dovoljenja – Priloga 14
 • Podatki o zemljiščih (izpolnjen v okviru zahtevka) – Priloga 4C
 • projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) z označenimi odstopanji od projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI);
 • mnenje pristojnega mnenjedajalca glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj z izdanim mnenjem, če se ta nanašajo na njegova predhodna mnenja;
 • dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO);
 • dokazilo o vloženi zahtevi za vpis objekta v kataster nepremičnin oziroma v kataster gospodarske javne infrastrukture, če je to določeno s predpisom;
 • če so bili v gradbenem dovoljenju določeni izravnalni ukrepi: opis njihove izvedbe in mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, o njihovem delovanju;
 • program prvih meritev, če gre za objekt z vplivi na okolje;
 • pri jedrskih in sevalnih objektih soglasje organa, pristojnega za jedrsko varnost, za začetek poskusnega obratovanja, kot ga določa predpis, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.

Ko je predmet uporabnega dovoljenja le spremeba namembnosti (namesto DZO):

 • izjava nadzornika in vodje nadzora ob vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja za spremembo namembnosti - Priloga 15 A.

Pri enostavnih stanovanjskih stavbah (namesto DZO):

 • izjava nadzornika in vodje nadzora ob zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za enostanovanjsko stavbo - Priloga 15B;
 • izjava nadzornika in vodje nadzora ob zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za enostanovanjsko stavbo brez dokončanega ovoja - Priloga 15C

Ko zaradi posebnih okoliščin ni mogoče pridobiti  DZO:

 • izjava projektanta, nadzornika ali izvajalca, ki v posebnih okoliščinah nadomešča DZO - Priloga 15D;

Pri objektih zgrajenih brez gradbenega dovoljenja, v skladu z določbami drugega odstavka 1. člena Gradbenega zakona ali če gre za nujno rekonstrukcijo iz tretjega odstavka 5. člena gradbenega zakona:

 • projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) z izjavo projektanta in vodje projektiranja, če gre za objekt, zgrajen brez GD– Priloga 2G;
 • okoljevarstveno oziroma naravovarstveno soglasje.
Stroški postopka
Namen Strošek
Uporabno dovoljenje za druge objekte (elektronska vloga)
+0,05% obračunske vrednosti objekta (največ 271,80 €)
Uporabno dovoljenje za enostanovanjsko stavbo (elektronska vloga)
9,10 EUR
Uporabno dovoljenje za enostanovanjsko stavbo (mlada družina, el. vloga)
Brezplačno
Navodila

Izpolnjeno zahtevo priporočeno pošljite na naslov upravnega organa, ki je izdal gradbeno dovoljenje ali na Ministrstvo za naravne vire in prostor za objekte državnega pomena (kar določa četrti odstavek 9. člena Gradbenega zakona) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje).
 
Stroški pridobitve uporabnega dovoljenja so sestavljeni iz upravne takse in stroškov tehničnega pregleda.
 
Plačila upravne takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem. Mlada družina je družina z vsaj enim otrokom, v kateri noben od staršev ni star več kot 30 let, ne glede na starost otrok, oziroma 35 let, če otroci še niso šoloobvezni. Šteje starost, dopolnjena v letu, v katerem so vložili zahtevek. Kot mlade družine štejejo tudi vse druge družinske oblike, ne le življenjske skupnosti obeh staršev in otrok.  

Stroški tehničnega pregleda:

 • povračilo stroškov, ki so jih imeli člani komisije tehničnega pregleda v zvezi z opravljenim delom (potni stroški, dnevnice),
 • plačilo za opravljeno izvedensko delo strokovnjakov, imenovanih v komisijo tehničnega pregleda.
Za oddajo vloge potrebujete

 Za oddajo vloge potrebujete:

 • izpolnjen (predpisan) obrazec zahteve za pridobitev uporabnega dovoljenja – Priloga 14
 • Podatki o zemljiščih (izpolnjen v okviru zahtevka) – Priloga 4C
 • projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) z označenimi odstopanji od projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI);
 • mnenje pristojnega mnenjedajalca glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj z izdanim mnenjem, če se ta nanašajo na njegova predhodna mnenja;
 • dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO);
 • dokazilo o vloženi zahtevi za vpis objekta v kataster nepremičnin oziroma v kataster gospodarske javne infrastrukture, če je to določeno s predpisom;
 • če so bili v gradbenem dovoljenju določeni izravnalni ukrepi: opis njihove izvedbe in mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, o njihovem delovanju;
 • program prvih meritev, če gre za objekt z vplivi na okolje;
 • pri jedrskih in sevalnih objektih soglasje organa, pristojnega za jedrsko varnost, za začetek poskusnega obratovanja, kot ga določa predpis, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.

Ko je predmet uporabnega dovoljenja le spremeba namembnosti (namesto DZO):

 • izjava nadzornika in vodje nadzora ob vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja za spremembo namembnosti - Priloga 15 A

Pri enostavnih stanovanjskih stavbah (namesto DZO):

 • izjava nadzornika in vodje nadzora ob zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za enostanovanjsko stavbo - Priloga 15B;
 • izjava nadzornika in vodje nadzora ob zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za enostanovanjsko stavbo brez dokončanega ovoja - Priloga 15C

Ko zaradi posebnih okoliščin ni mogoče pridobiti  DZO:

 • izjava projektanta, nadzornika ali izvajalca, ki v posebnih okoliščinah nadomešča DZO - Priloga 15D.

Pri objektih zgrajenih brez gradbenega dovoljenja, v skladu z določbami drugega odstavka 1. člena Gradbenega zakona ali če gre za nujno rekonstrukcijo iz tretjega odstavka 5. člena gradbenega zakona:

 • projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) z izjavo projektanta in vodje projektiranja, če gre za objekt, zgrajen brez GD– Priloga 2G;
 • okoljevarstveno oziroma naravovarstveno soglasje.
Stroški postopka
Namen Strošek
Uporabno dovoljenje za enostanovanjsko stavbo
13,60 EUR
Uporabno dovoljenje za enostanovanjsko stavbo (mlada družina)
4,50 EUR
Uporabno dovoljenje za druge objekte (mlada družina)
4,50 EUR
Uporabno dovoljenje za druge objekte
4,50 EUR
+0,05% obračunske vrednosti objekta (največ 271,80 €)
Navodila

Zahtevo lahko oddate osebno ali preko pooblaščenca.
 
Stroški pridobitve uporabnega dovoljenja so sestavljeni iz upravne takse in stroškov tehničnega pregleda.
 
Plačila upravne takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem. Mlada družina je družina z vsaj enim otrokom, v kateri noben od staršev ni star več kot 30 let, ne glede na starost otrok, oziroma 35 let, če otroci še niso šoloobvezni. Šteje starost, dopolnjena v letu, v katerem so vložili zahtevek. Kot mlade družine štejejo tudi vse druge družinske oblike, ne le življenjske skupnosti obeh staršev in otrok.  

Stroški tehničnega pregleda:

 • povračilo stroškov, ki so jih imeli člani komisije tehničnega pregleda v zvezi z opravljenim delom (potni stroški, dnevnice),
 • plačilo za opravljeno izvedensko delo strokovnjakov, imenovanih v komisijo tehničnega pregleda.
Za oddajo vloge potrebujete

 Za oddajo vloge potrebujete:

 • izpolnjen (predpisan) obrazec zahteve za pridobitev uporabnega dovoljenja – Priloga 14
 • Podatki o zemljiščih (izpolnjen v okviru zahtevka) – Priloga 4C
 • projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) z označenimi odstopanji od projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI);
 • mnenje pristojnega mnenjedajalca glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj z izdanim mnenjem, če se ta nanašajo na njegova predhodna mnenja;
 • dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO);
 • dokazilo o vloženi zahtevi za vpis objekta v kataster nepremičnin oziroma v kataster gospodarske javne infrastrukture, če je to določeno s predpisom;
 • če so bili v gradbenem dovoljenju določeni izravnalni ukrepi: opis njihove izvedbe in mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, o njihovem delovanju;
 • program prvih meritev, če gre za objekt z vplivi na okolje;
 • pri jedrskih in sevalnih objektih soglasje organa, pristojnega za jedrsko varnost, za začetek poskusnega obratovanja, kot ga določa predpis, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.

Ko je predmet uporabnega dovoljenja le spremeba namembnosti (namesto DZO):

 • izjava nadzornika in vodje nadzora ob vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja za spremembo namembnosti - Priloga 15 A.

Pri enostavnih stanovanjskih stavbah (namesto DZO):

 • izjava nadzornika in vodje nadzora ob zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za enostanovanjsko stavbo - Priloga 15B;
 • izjava nadzornika in vodje nadzora ob zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za enostanovanjsko stavbo brez dokončanega ovoja - Priloga 15C

Ko zaradi posebnih okoliščin ni mogoče pridobiti  DZO:

 • izjava projektanta, nadzornika ali izvajalca, ki v posebnih okoliščinah nadomešča DZO - Priloga 15D,

Pri objektih zgrajenih brez gradbenega dovoljenja, v skladu z določbami drugega odstavka 1. člena Gradbenega zakona ali če gre za nujno rekonstrukcijo iz tretjega odstavka 5. člena gradbenega zakona:

 • projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) z izjavo projektanta in vodje projektiranja, če gre za objekt, zgrajen brez GD– Priloga 2G;
 • okoljevarstveno oziroma naravovarstveno soglasje.
Stroški postopka
Namen Strošek
Uporabno dovoljenje za enostanovanjsko stavbo
13,60 EUR
Uporabno dovoljenje za enostanovanjsko stavbo (mlada družina)
4,50 EUR
Uporabno dovoljenje za druge objekte (mlada družina)
4,50 EUR
Uporabno dovoljenje za druge objekte
4,50 EUR
+0,05% obračunske vrednosti objekta (največ 271,80 €)
POVRATNE INFORMACIJE