VlogaVloga za izdajo lokacijske informacije

Vlogo za izdajo lokacijske informacije vložite na občini, na območju katere se zemljišče nahaja.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjeno vlogo priporočeno pošljete na občino, na območju katere se zemljišče nahaja.

V vlogi je potrebno opredeliti, da gre za zahtevo za izdajo lokacijske informacije in navesti:

  • namen, zaradi katerega se potrebuje lokacijska informacija (za namen gradnje objektov oziroma izvajanja del)
  • parcelno številko in katastrsko občino zemljišča
  • ime in naslov oziroma firmo in sedež vlagatelja
  • ali naj se lokacijski informaciji priložijo kopije kartografskega dela prostorskih aktov, ki veljajo na območju, kjer se nahaja zemljišče.

Stroške za vlogo je potrebno nakazati na tekoči račun pristojne občine.

Stroški postopka
Namen Strošek
Izdaja lokacijske informacije
22,70 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjeno vlogo oddajte osebno na občini, na območju katere se zemljišče nahaja.

V vlogi je potrebno opredeliti, da gre za zahtevo za izdajo lokacijske informacije in navesti:

  • namen, zaradi katerega se potrebuje lokacijska informacija (za namen gradnje objektov oziroma izvajanja del)
  • parcelno številko in katastrsko občino zemljišča
  • ime in naslov oziroma firmo in sedež vlagatelja
  • ali naj se lokacijski informaciji priložijo kopije kartografskega dela prostorskih aktov, ki veljajo na območju, kjer se nahaja zemljišče.

Stroške za vlogo je potrebno nakazati na tekoči račun pristojne občine.

Stroški postopka
Namen Strošek
Izdaja lokacijske informacije
22,70 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (667):

Da

Ne

Delno