Pogosto vprašanje

V:
Ali moram že v postopku plačevanja letne dajatve vložiti zahtevo za znižano dajatev, ker izpolnjujem zakonske pogoje (imam 4 šoloobvezne otroke) in ali se mi ta tudi v tem postopku prizna ali je to ločen postopek?
O:
Nižja letna dajatev se uveljavlja neposredno v postopku plačevanja letne dajatve.

Izpolnjevanje pogojev za uveljavljanje pravice plačila nižje letne dajatve ugotavlja uradna oseba registracijske organizacije iz uradnih evidenc ali potrebne podatke oziroma dokazila pridobi po uradni dolžnosti.

V kolikor uradna oseba ne more takoj ugotoviti upravičenosti do nižje letne dajatve lahko stranka vplača letno dajatev v polnem znesku in hkrati vloži vlogo za vračilo pripadajočega sorazmernega deleža letne dajatve.

Stranka pa lahko zaradi hitrejše izvedbe uveljavljanja nižje letne dajatve dokazuje izpolnjevanje pogojev 70. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih tudi na podlagi enega od naslednjih dokumentov, pri čemer uradna oseba presoja njihovo ustreznost:
- originalnega potrdila o skupnem gospodinjstvu, v katerem so poleg staršev navedeni njuni še najmanj štirje otroci v starosti do 18 let. Relacija do nosilca gospodinjstva je razvidna iz statusa osebe. V kolikor je otrok glede na podatek iz potrdila starejši od 18 let, mora stranka status otroka dokazati z izpolnjevanjem pogojev iz 70. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
- originalne odločbe o dodatku za veliko družino s štirimi ali več otroki, iz katere so razvidni osebni podatki članov družine.
- originalne odločbe o priznanju pravice do otroškega dodatka, iz katere so razvidni osebni podatki lastnika vozila, ter da je član družine z najmanj štirimi otroki.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (10):

Da

Ne

Delno