Aktivnost Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških

V določenih postopkih mora posameznik pri uveljavljanju svojih pravic priložiti tudi potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških.

Podatki, vpisani v to evidenco, se lahko dajejo samo na podlagi pisne prošnje posameznika, na katerega se nanašajo. Drugim uporabnikom se podatki iz teh evidenc dajejo na podlagi obrazložene pisne zahteve, če imajo za njihovo uporabo upravičen, na zakonu utemeljen, interes.

Ministrstvo je upravljavec evidence pravnomočnih sodb, ki se upravlja za vse pravne in fizične osebe, ki jim je sodišče pravnomočno izreklo sankcijo za prekršek. Ministrstvo ne izdaja potrdil o prekrških, ki so jih pravnomočno izrekli drugi prekrškovni organi.

Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične osebe

 
Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične osebe izdaja Ministrstvo za pravosodje.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Zahteva za pridobitev podatkov iz evidence pravnomočnih sodb se vloži na obrazcih, ki so priloga Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 3/18)


Vpis podatkov v evidenco pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških se opravi na podlagi podatkov iz pravnomočnih sodnih odločb. Podatke neposredno v evidence vpisujejo pristojna sodišča, pri katerih ti nastanejo.

Fizične osebe lahko pridobite:

  • potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških.


Potrdilo izkazuje vse pravnomočne sodbe oziroma sklepe o prekrških, ki v trenutku izdaje potrdila še ne izpolnjujejo pogojev za izbris.

Ministrstvo opravi izbris obsodbe oziroma odločbe iz evidenc po treh letih od pravnomočnosti.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (8):

Da

Ne

Delno