Aktivnost Izvrševanje pravic posameznika glede lastnih osebnih podatkov

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je zagotovljena vsakemu posamezniku v Ustavi Republike Slovenije. Z njo sta tesno povezani tudi pravica posameznika do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa ter pravica do ugovora.

Upravljavec osebnih podatkov je dolžan posamezniku na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v osebne podatke, ki jih o njem obdeluje.

Prav tako mora upravljavec osebnih podatkov na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne podatke, za katere posameznik dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom.

Vloga za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

 
Upravljavec osebnih podatkov mora posamezniku na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov,potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje, posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, posredovati seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;ati informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave, posredovati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem, pojasniti tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika. Poseben obrazec ni predpisan. Uporabite lahko neobvezujoč obrazec, ki ga je pripravil Informacijski pooblaščenec.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva za dopolnitev, popravek, blokiranje in izbris lastnih osebnih podatkov

 
Upravljavec osebnih podatkov mora na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne podatke, za katere posameznik dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom. Zahteva iz 32. člena ZVOP-1 se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri upravljavcu osebnih podatkov.Dopolnitev, popravo, blokiranje ali izbris osebnih podatkov mora upravljavec osebnih podatkov opraviti v 15 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo in o tem obvestiti vlagatelja zahteve ali ga v istem roku obvestiti o razlogih, zaradi katerih tega ne bo storil. V istem roku mora odločiti o ugovoru. Če upravljavec osebnih podatkov ne ravna tako, se šteje, da je zahteva zavrnjena.Če upravljavec osebnih podatkov sam ugotovi, da so osebni podatki nepopolni, netočni ali neažurni, jih dopolni ali popravi in o tem obvesti posameznika, če zakon ne določa drugače. Poseben obrazec ni predpisan. Uporabite lahko neobvezujoč obrazec, ki ga je pripravil Informacijski pooblaščenec.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov

 
Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo v skladu s četrtim odstavkom 9. člena ali tretjim odstavkom 10. člena) ZVOP-1 (gre za obdelavo osebnih podatkov brez podlage v zakonu oziroma osebni privolitvi posameznika, ima kadarkoli z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave. Upravljavec ugovoru ugodi, če posameznik dokaže, da niso izpolnjeni pogoji za obdelavo po četrtem odstavku 9. člena oziroma po tretjem odstavku 10. člena ZVOP-1. V tem primeru se njegovih osebnih podatkov ne sme več obdelovati. Če upravljavec ne ugodi ugovoru, lahko posameznik, ki je vložil ugovor, zahteva, da o obdelavi v skladu s četrtim odstavkom 9. člena oziroma tretjim odstavkom 10. člena ZVOP-1 odloči Informacijski pooblaščenec. Posameznik lahko vloži zahtevo v sedmih dneh od vročitve odločitve o ugovoru.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

1. Seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Upravljavec osebnih podatkov mora posamezniku na njegovo zahtevo:

 • omogočiti vpogled v katalog zbirk osebnih podatkov;
 • potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
 • posredovati seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
 • dati informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
 • dati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
 • pojasniti tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Seznanitev z zdravstveno dokumentacijo ureja poseben zakon – Zakon o pacientovih pravicah.


2. Dopolnitev, popravek, blokiranje in izbris lastnih osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov mora na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne podatke, za katere posameznik dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom.

3. Ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov

Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v primeru obdelave osebnih podatkov brez podlage v zakonu oziroma ob osebni privolitvi posameznika), ima kadarkoli z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave. Upravljavec ugovoru ugodi, če posameznik dokaže, da niso izpolnjeni pogoji za obdelavo. V tem primeru se njegovih osebnih podatkov ne sme več obdelovati.


Če upravljavec ne ugodi ugovoru, lahko posameznik, ki je vložil ugovor, zahteva, da o obdelavi odloči Informacijski pooblaščenec.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (5):

Da

Ne

Delno