Aktivnost Vpogled v geodetske podatke

Prek spleta vam omogočamo vpogled v različne evidence, ki jih vodi geodetska uprava.

Pri geodetski upravi vam je na voljo vpogled v podatke iz zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, evidence državne meje, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, registra prostorskih enot in evidence trga nepremičnin.

Povezave do aplikacij za vpogled v zadnje stanje geodetskih podatkov, ki jih vodi geodetska uprava, so dostopne na spletnem portalu E-prostor.

Vpogled v podatke vam je omogočen na več načinov:

Javni vpogled

Javni vpogled v podatke o nepremičninah je namenjen lastnikom, uporabnikom, upravljalcem in drugim osebam, ki želite pridobiti informacije o nepremičninah, ki jih v zemljiškem katastru, katastru stavb, registru nepremičnin, registru prostorskih enot in zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture vodi geodetska uprava. Dostopni so tudi podatki o posplošeni tržni vrednosti nepremičnin in katastrskem dohodku. Vpogled je brezplačen, za vstop v sistem pa ne potrebujete gesla.

Javni vpogled v evidenco trga nepremičnin omogoča brezplačen vpogled v sklenjene kupoprodajne in najemne pravne posle z nepremičninami. Ko izberete obdobje, vrsto posla, vrste nepremičnin in prostorske enote, se vam prikažejo naslednji podatki:

 • predmet posla po vrsti nepremičnin, ki so bile vanj vključene,
 • skupna pogodbena cena posla,
 • površina nepremičnin in
 • leto izgradnje nepremičnin.

Osebni vpogled

Lastniki nepremičnin imate z osebnim vpogledom možnost brezplačnega vpogleda v grafične in opisne podatke o svojih nepremičninah, kot so vodene v geodetskih evidencah, na voljo pa so vam tudi podatki o katastrskem dohodku in vrednosti nepremičnin.

Tu lahko preverite pravilnost vpisanih podatkov in o morebitnih pomanjkljivostih obvestite geodetsko upravo. Za dostop se identificirate z ustreznim digitalnim potrdilom SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM.

Vpogled v podatke o nepremičninah za registrirane uporabnike

Registrirani uporabniki imate omogočen vpogled v geodetske podatke prek aplikacije PREG.

Vpogled je namenjen pravnim in fizičnim osebam, ki ste registrirane za opravljanje katerekoli dejavnosti, in vsem, ki vam je država podelila licenco sodnega cenilca, detektiva, nepremičninskega agenta ipd.

Za dostop do vpogleda izpolnite Zahtevek za registracijo za vplogled v podatke o nepremičninah za registrirane uporabnike v celoti in ga podpisanega in žigosanega posredujte Geodetski upravi Republike Slovenije. Zahtevek lahko posredujete:


Dostop do aplikacije za registrirane uporabnike je plačljiv. Dostop vam bo omogočen po plačilu računa.

Registracija je za organe državne uprave in pravosodne organe brezplačna.

Omejitev glede na vrsto dejavnosti ni, omejen pa je dostop do osebnih podatkov v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin. Pravico dostopa do osebnih podatkov morate namreč izkazati z zakonsko pravico.

Iščete lahko po grafičnih in opisnih podatkih naslednjih zbirk:

 • zemljiškega katastra,
 • katastra stavb,
 • registra nepremičnin,
 • registra prostorskih enot,
 • zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
 • registra zemljepisnih imen in
 • registra geodetskih točk.


Več informacij o postopku registracije

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (70):

Da

Ne

Delno