Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Geodetski podatki: Pridobitev potrdila iz zbirk geodetskih podatkov

Geodetska uprava izdaja različna potrdila o zadnjih vpisanih podatkih zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, kot izpis ali izris.

Potrdilo iz zbirk geodetskih podatkov lahko pridobi vsakdo. Izjemo predstavljajo podatki o lastništvu nepremičnin, ki predstavljajo osebne, torej varovane podatke.

Zahteva za izdajo potrdila iz zbirk geodetskih podatkov

Če potrebujete potrdilo iz zbrik geodetskih podatkov, vložite zahtevo za izdajo le-tega na geodetski upravi ali se tam zglasite osebno. Potrdila iz zbirk geodetskih podatkov izdajajo tudi upravne enote in nekatera geodetska podjetja. Za potrdila se zaračuna upravna taksa.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Nekatera potrdila iz zbirk geodetskih podatkov vam lahko geodetska uprava posreduje v dveh oblikah:

  • z vsebovanimi osebnimi podatki o lastniku nepremičnine - fizični osebi;
  • brez podatkov o lastniku nepremičnine - fizični osebi.


Osebne podatke o tem, pri katerih parcelah, stavbah in delih stavb je določena fizična oseba vpisana kot lastnik ter zbirne podatke o lastništvu lahko pridobite le lastniki te nepremičnine.

Pravico pridobiti osebne podatke o lastništvu nepremičnin imajo tudi državni organi in notarji za izvajanje uradnih nalog; geodetska podjetja, ki izvajajo geodetske storitve, pa za namene izvajanja geodetskih storitev po predpisih, ki urejajo geodetsko dejavnost in evidentiranje nepremičnin.

Druge osebe lahko pridobijo podatke o lastništvu parcel, stavb in delov stavb ter zbirne podatke o lastništvu, če tako določa zakon.

Podatki o lastnikih – pravnih osebah so javni.

Geodetska uprava izdaja naslednja potrdila iz zbirk geodetskih podatkov:

1. potrdila o parceli:

  • prikaz parcele: je potrdilo iz zemljiškokatastrskega prikaza, ki vsebuje parcelno številko parcele, za katero je izdelan, grafični prikaz oblike parcele in medsebojne lege parcele, za katero je izdelan in celih ali delov sosednjih parcel s parcelnimi številkami ter prikaz urejenih mej;
  • načrt parcele: je potrdilo iz zemljiškokatastrskega načrta, ki vsebuje parcelno številko parcele, za katero je izdelan, grafični prikaz meje parcele na podlagi koordinat zemljiškokatastrskih točk, ki so evidentirane s predpisano natančnostjo v državnem koordinatnem sistemu, parcelne številke in zemljiškokatastrske točke;
  • potrdilo o parceli: vsebuje parcelno številko, površino parcele, dejansko rabo zemljišča z deleži dejanske rabe, boniteto zemljišča s površino, številko stavbe, ki stoji na parceli, in površino zemljišča pod stavbo ter podatek, ali je stavba vpisana v kataster stavb, ime občine, podatek o tem, ali je meja parcele urejena, katastrski dohodek, podatke o lastništvu parcele in podatke o upravljavcu parcele, če je parcela v upravljanju;


2. potrdilo o stavbi in o delih stavbe:
vsebuje podatke o stavbi (številka stavbe, višine stavbe, površina, dejanska raba stavbe, število etaž, parcelna številka parcele, na kateri stoji stavba, ime občine, naslov, če ima stavba določeno hišno številko) in podatke o delih stavbe (številka dela stavbe, površina, uporabna površina, površina prostorov, ki pripadajo delu stavbe, dejanska raba dela stavbe, številka etaže, številka stanovanja ali poslovnega prostora, naslov, če ima del stavbe določeno hišno številko, podatek o lastništvu delov stavbe in podatke o upravljavcu delov stavbe, če je stavba ali del stavbe v upravljanju);

3. seznam nepremičnin: je potrdilo s seznamom nepremičnin, pri katerih je oseba kot lastnik vpisana v zemljiški kataster ali kataster stavb; vsebuje podatke o lastniku nepremičnin, seznam parcel, evidentiranih v zemljiškem katastru, pri katerih je oseba vpisana kot lastnik parcel, z navedenim deležem lastništva in seznam stavb in delov stavb, evidentiranih v katastru stavb, pri katerih je oseba vpisana kot lastnik stavb ali delov stavb, z navedenim deležem lastništva;

4. zbirni podatki o nepremičninah: to potrdilo vsebuje vse podatke, kot »seznam nepremičnin« iz prejšnje točke, poleg tega pa dodatno še naslednje zbirne podatke:

  • za parcele s tega seznama: parcelno številko, površino parcele, dejansko rabo zemljišča z deleži dejanske rabe, boniteto zemljišča s površino, številko stavbe, ki stoji na parceli in površino zemljišča pod stavbo ter podatek, ali je stavba vpisana v kataster stavb, ime občine, podatek o tem, ali je meja parcele urejena, katastrski dohodek in podatke o upravljavcu parcele, če je parcela v upravljanju;
  • za stavbe in dele stavb s tega seznama: podatke o stavbi (številka stavbe, višine stavbe, površina, dejanska raba stavbe, število etaž, parcelna številka parcele, na kateri stoji stavba, ime občine, naslov, če ima stavba določeno hišno številko) in podatke o delih stavbe (številka dela stavbe, površina, uporabna površina, površina prostorov, ki pripadajo delu stavbe, dejanska raba dela stavbe, številka etaže, številka stanovanja ali poslovnega prostora, naslov, če ima del stavbe določeno hišno številko in podatke o upravljavcu delov stavbe, če je stavba ali del stavbe v upravljanju);


5. potrdilo o naslovu stavbe: vsebuje šifro in ime občine, šifro in ime naselja, šifro in ime ulice (če obstaja), hišno številko, dodatek k hišni številki (če obstaja), številko in ime pošte, šifro in ime katastrske občine, številko stavbe in parcelno številko parcele, na kateri stoji stavba.

POVRATNE INFORMACIJE