Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Geodetski podatki: Pridobitev potrdila iz katastra nepremičnin in registra naslovov

Geodetska uprava izdaja različna potrdila o zadnjih vpisanih podatkih o nepremičninah iz katastra nepremičnin in registra naslovov. Določena potrdila se izdajajo v obliki grafičnega prikaza, določena pa le v obliki tekstovnega izpisa.

Potrdilo iz katastra nepremičnin in registra naslovov lahko pridobi vsakdo. Izjemo predstavljajo podatki o lastništvu nepremičnin, ki predstavljajo osebne, torej varovane podatke.

Izdaja potrdila iz katastra nepremičnin in registra naslovov

Če potrebujete katero koli potrdilo iz katastra nepremičnin in registra naslovov, vložite zahtevo za izdajo le-tega na območni geodetski upravi / pisarni ali se tam zglasite osebno.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Nekatera potrdila iz katastra nepremičnin in registra naslovov vam lahko Geodetska uprava posreduje v dveh oblikah:

 • z vsebovanimi osebnimi podatki o lastniku nepremičnine - fizični osebi ali
 • brez podatkov o lastniku nepremičnine - fizični osebi.


Osebne podatke o tem, pri kateri nepremičnini je določena fizična oseba vpisana kot lastnik ter zbirne podatke o lastništvu nepremičnin lahko pridobite le lastniki te nepremičnine.


Pravico pridobiti osebne podatke o lastništvu nepremičnin imajo tudi:

 • državni organi za izvajanje uradnih nalog,
 • upravniki za dele stavb, ki jih upravljajo in
 • druge osebe, če tako določa zakon.


Podatki o lastnikih – pravnih osebah so javni.


Geodetska uprava izdaja naslednja potrdila iz katastra nepremičnin in registra naslovov:

 • grafični prikaz nepremičnine,
 • potrdilo o podatkih o nepremičnini,
 • potrdilo o podatkih o nepremičnini z osebnimi podatki,
 • zbirni podatki o nepremičninah in
 • razširjeni zbirni podatki o nepremičninah.


Grafični prikaz nepremičnine

Grafični prikaz nepremičnine je grafični prikaz podatkov o parceli, stavbi in o delu stavbe, vpisanih v kataster nepremičnin, ki je sestavljen iz:

 • prikaza parcele,
 • prikaza tlorisa stavbe in sestavin delov stavbe.


Grafični prikaz nepremičnine se lahko izdela v formatu A4 ali A3. Merilo grafičnega prikaza se prilagodi formatu. Stranke lahko zahtevate posamezne sestavine grafičnega prikaza nepremičnine. Grafični prikaz se ne uporablja za ugotavljanje položajev nepremičnin v naravi.


Potrdilo o podatkih o nepremičnini

Potrdilo o podatkih o nepremičnini je izpis vpisanih podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb iz katastra nepremičnin in registra naslovov.


Potrdilo o podatkih o nepremičnini vsebuje podatke o:

 • parceli (parcelna številka, urejenost parcele, podatki o območju stavbne pravice, podatki o območju služnosti, površina parcele, lastnik, ki ni fizična oseba, upravljavec, podatki o dejanski rabi zemljišč, podatki o namenski rabi zemljišč, podatki o boniteti zemljišč, ki so po dejanski rabi ali namenski rabi gozdna in kmetijska zemljišča, odprtost zemljišča in rastiščni koeficient za parcele, ki so po dejanski rabi gozdna zemljišča, podatek, s katero stavbo je parcela povezana, občina, v kateri parcela leži, omejitve spreminjanja mej parcele, podatek, ali je parcela sestavni del gradbene parcele in podatek o katastrskem dohodku),
 • stavbi (številka stavbe, podatek, s katero parcelo je stavba povezana, najnižja in najvišja višinska kota stavbe, karakteristična višina stavbe, podatek o etaži, ki je pritličje, število etaž, bruto tlorisna površina stavbe, naslov, leto izgradnje stavbe, dovoljena raba stavbe, podatki o priključkih (elektrika, kanalizacija, plin in vodovod), število stanovanj in poslovnih prostorov v stavbi, leto obnove fasade, leto obnove strehe, material nosilne konstrukcije, tip položaja stavbe, podatek ali je stavba zgrajena na podlagi stavbne pravice in status stavbe) in
 • delu stavbe (številka dela stavbe, sestavina dela stavbe, številka etaže glavnega vhoda v del stavbe, neto tlorisna površina dela stavbe, uporabna površina dela stavbe, vrsta in površina prostorov, lastnik, ki ni fizična oseba, upravljavec, upravnik stavbe, dejanska raba dela stavbe, naslov, dvigalo, leto obnove inštalacij, leto obnove oken, prostornina rezervoarjev in silosov, ali je del stavbe v etažni lastnini, ali je del stavbe skupni del stavbe v etažni lastnini in status dela stavbe).


Potrdilo o podatkih o nepremičnini z osebnimi podatki

Potrdilo o podatkih o nepremičnini z osebnimi podatki vsebuje vse podatke kot Potrdilo o podatkih o nepremičnini, poleg tega pa tudi podatke o lastniku parcele, imetniku stavbne pravice, imetniku neprave stvarne služnosti in o lastniku dela stavbe, ki je fizična oseba.


Lastniki nepremičnine lahko potrdilo z osebnimi podatki pridobite za nepremičnine v vaši lasti, ostali pa le na podlagi zakonske podlage.


Zbirni podatki o nepremičninah

Zbirni podatki o nepremičninah so seznam vseh nepremičnin, pri katerih je oseba kot lastnik vpisana v kataster nepremičnin, in vsebuje naslednje podatke:

 • o lastniku nepremičnin (ime in priimek oziroma naziv, naslov stalnega prebivališča oziroma sedež, datum rojstva za fizične osebe oziroma matična številka za pravne osebe) in
 • o nepremičninah, vpisanih v kataster nepremičnin, pri katerih je oseba vpisana kot lastnik teh nepremičnin (šifra in ime katastrske občine, številka parcele, stavbe in dela stavbe, delež lastništva, status vpisa stavbe oziroma dela stavbe, urejenost parcele).


Lastniki nepremičnin lahko pridobite zbirne podatke o lastnih nepremičninah, ostali pa le na podlagi zakonske osnove.


Če pri nobeni nepremičnini, vpisani v kataster nepremičnin, niste vpisani kot lastnik nepremičnine, se na potrdilu izpiše obvestilo, da imenovana oseba v katastru nepremičnin ni vpisana kot lastnik nepremičnine.


Razširjeni zbirni podatki o nepremičninah

Razširjeni zbirni podatki o nepremičninah vsebujejo seznam nepremičnin, kot je navedeno v opisu Zbirnih podatkov o nepremičninah, poleg tega pa še podrobnejše podatke o posamezni nepremičnini, kot jih predvideva Potrdilo o podatkih o nepremičnini.


Potrdila lahko pridobite na vseh območnih geodetskih upravah in pisarnah, ne glede na to, kje se vaše nepremičnine nahajajo

POVRATNE INFORMACIJE