Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Kmetijske dejavnosti: Pridobitev statusa kmeta oziroma samostojnega podjetnika posameznika ali kmetijske organizacije

Status kmeta oz. samostojnega podjetnika posameznika ali kmetijske organizacije je pomemben pri uveljavljanju prednostne pravice do nakupa kmetijskega zemljišča ali kmetije v primeru, če je prodajno ponudbo sprejelo več oseb.

Posameznik, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo ali bi se želel ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo, je za opravljanje kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljen in iz kmetijske dejavnosti ustvarja določen dohodek oziroma dokaže, da bo ustvaril določen dohodek vloži vlogo za pridobitev status kmeta na upravno enoto, na območju katere leži večji del kmetijskega zemljišča, ki ga posameznik uporablja.


Samostojni podjetnik posameznik, ki je priglašen oziroma registriran za kmetijsko dejavnost in ustvari določen prihodek iz kmetijske dejavnosti, vloži vlogo za pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika na upravno enoto, na območju katere leži večji del kmetijskega zemljišča, ki ga uporablja. Enako velja za gospodarsko družbo, kmetijsko zadrugo ali drugo pravno osebo, ki je registrirana za kmetijsko dejavnost in ustvari določen prihodek iz kmetijske dejavnosti.

Vloga za preverjanje pogojev ali je fizična oseba kmet oz. samostojni podjetnik posameznik ali kmetijska organizacija

Z vlogo lahko zaprosite za izdajo odločbe, s katero upravna enota prizna status kmeta oz. samostojnega podjetnika posameznika ali kmetijske organizacije.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Za pridobitev statusa kmeta mora fizična oseba izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:

1. je lastnica, zakupnica oziroma drugačna uporabnica kmetijskega zemljišča, to zemljišče obdeluje sama ali s pomočjo drugih, je za to obdelovanje ustrezno usposobljena in iz kmetijske dejavnosti pridobiva pomemben del dohodka;

2. je družinski član osebe iz prejšnje točke, če opravlja kmetijsko dejavnost na kmetiji kot edino oziroma glavno dejavnost in je za to ustrezno usposobljena;

3. je iz kmetijske dejavnosti na kmetiji pridobivala pomemben del dohodka, pa zaradi starosti ali delovne nezmožnosti ne opravlja kmetijske dejavnosti na kmetiji, če poskrbi za obdelavo kmetijskih zemljišč;

4. da izjavo na zapisnik pri upravni enoti, da bo sama ali s pomočjo drugih obdelovala kmetijska zemljišča, za katera izkaže, da jih bo pridobila, da bo iz kmetijske dejavnosti na teh zemljiščih pridobivala pomemben del dohodka in izpolnjuje pogoje glede usposobljenosti.


Za samostojnega podjetnika posameznika se šteje fizična oseba, ki je priglašena oziroma registrirana za kmetijsko dejavnost in ustvari več kot 50% prihodkov iz kmetijske dejavnosti, vključno s prihodki iz naslova ukrepov kmetijske politike in s prihodki iz naslova državnih pomoči, kar je razvidno iz potrjene zadnje bilance stanja in bilance uspeha.


Za kmetijsko organizacijo se šteje gospodarsko družbo, kmetijsko zadrugo ali drugo pravno osebo, ki je registrirana za kmetijsko dejavnost in ustvari več kot 50% prihodkov iz kmetijske dejavnosti, vključno s prihodki iz naslova ukrepov kmetijske politike in s prihodki iz naslova državnih pomoči, kar je razvidno iz zadnjega revidiranega izkaza prihodkov in odhodkov oziroma izkaza poslovnega izida.

POVRATNE INFORMACIJE