Aktivnost Status društva v javnem interesu na področju kulture

Društvom in pravnim osebam zasebnega prava v javnem interesu so na voljo razne prednosti in olajšave.

Za pridobitev statusa društva v javnem interesu morate izkazati izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti v javnem interesu.

Vloga za pridobitev statusa društva v javnem interesu na področju kulture

 
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Društva in javne osebe zasebnega prava v javnem interesu lahko koristite naslednje prednosti in olajšave:


 • pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz javnega proračuna, ki so namenjena društvom, v merilih za izbiro prejemnikov upoštevamo status društva v javnem interesu, ki pa ne sme presegati 20 % vrednosti ostalih meril,
 • posamezniki vam kot donacijo lahko namenijo del dohodnine,
 • pravne osebe lahko za donacije društvom v javnem interesu uveljavljajo olajšave,
 • oproščeni ste plačila davka na dodano vrednost,
 • oproščeni ste plačila upravne takse,
 • lahko uveljavljate pravico do brezplačne pravne pomoči,
 • lahko pridobite dovoljenje za zbiranje prostovoljnih prispevkov,
 • občasno lahko prirejate igre na srečo.


Pogoji za pridobitev statusa društva v javnem interesu na področju kulture


Status javnega interesa na področju kulture lahko pridobite društva oziroma pravne osebe zasebnega prava, če v javnem interesu opravljate kulturno dejavnost in izpolnjujete naslednje splošne pogoje:


 • vaši ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava,
 • dejavnost, ki je v javnem interesu, imate opredeljeno v temeljnem aktu,
 • ste registrirani in delujete na področju kulture najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,
 • sredstva zadnji dve leti porabljate pretežno za opravljanje te dejavnosti in redno izvajate programe, projekte ali druge dejavnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu na področju kulture,
 • imate izdelane programe prihodnjega delovanja,
 • lahko izkažete pomembnejše dosežke svojega delovanja.


Poleg tega morate društva izpolnjevati še vsaj tri od naslednjih kriterijev za pridobitev statusa javnega interesa:


 • v zadnjih dveh letih ste prejeli priznanje ali nagrados področja kulturnih dejavnosti na lokalni, državni ali mednarodni ravni,
 • združujete najmanj tri poklice na posameznih področjih kulture,
 • delujete kot osrednja stanovska organizacija na svojem področju dejavnosti,
 • ste izvajalci večletnega javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, (so)financiranega v skladu z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
 • na letni ravni (so)organiziratenajmanj dva dogodka izobraževanja, izpopolnjevanja ali usposabljanja s področja kulturnih dejavnosti ali najmanj dva kulturnovzgojna dogodka, ko so konference, simpoziji, posvetovanja, seminarji, predavanja, predstavitve, usposabljanja in podobne dejavnosti v domačem ali mednarodnem okolju,
 • razvijate ali izvajate programe in projekte, ki prispevajo k razvoju področja posamezne kulturne dejavnosti ali k ohranjanju in razvoju slovenskega jezika, književnosti, kulture in kulturne dediščine v domačem in mednarodnem prostoru,
 • razvijate ali izvajate kulturne programe ali projekte, ki prispevajo k ohranjanju in razvoju identitete slovenskega naroda, Slovenk in Slovencev zunaj Republike Slovenije, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnost v Republiki Sloveniji,
 • izvajate in razvijate programe in projekte, pomembne za promocijo in podporo kulture ali kulturne dejavnosti, z namenom spodbuditi širjenje znanja in zavedanja o njenem pomenu v strokovni in splošni javnosti (razstave, neposredne predstavitve dejavnosti društva, delavnice, spletne strani in podobno),
 • v zadnjih dveh letih ste bili organizator ali soorganizator treh kulturnih dogodkov, kot so nastopi prireditve, gostovanja, mednarodna gostovanja in podobni, ki prispevajo k dostopnosti kulturnih dobrin ali k dvigu splošne ravni zadovoljevanja določenih kulturnih potreb v družbi,
 • v zadnjih dveh letih ste bili izdajatelj strokovne publikacije o predstavitvi dosežkov delovanja društev v domačem ali mednarodnem prostoru (knjige, zborniki, revije in podobno) oziroma izdajatelj otroške ali mladinske periodike s pretežno kulturno vsebino,
 • sodelujete z domačimi oziroma mednarodnimi sorodnimi organizacijami ali s Slovenci v zamejstvu oziroma po svetu, ki izvajajo dejavnosti na področju kulture,
 • izvajate projekte, ki prispevajo k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru oziroma h kulturni izmenjavi ali medkulturnemu dialogu in kulturni raznolikosti ali prispevajo h kulturni dejavnosti avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnost in različnih manjšinskih etničnih skupin v Republiki Sloveniji,
 • izvajate kulturno dejavnost, ki pomeni prispevek k integraciji oziroma vključevanju ranljivih skupin v skupnost, kamor sodi tudi kulturna dejavnost invalidov ali druge socialno izključene populacije.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (10):

Da

Ne

Delno