Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Štipendije: Državna štipendija

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja.

Z državno štipendijo želimo spodbuditi izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni upravičencev.

Elektronska vloga za uveljavljanje državne štipendije (za dijake in študente)

Vlogo lahko oddajo dijaki in študenti, če so brez partnerja in otrok ter želijo sami uveljavljati pravico do državne štipendije in jo prejemati na svoj transakcijski račun. Državna štipendija pripada upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Do državne štipendije ste upravičeni dijaki in študenti, ki izpolnjujete naslednje pogoje:

  • ste državljani Republike Slovenije,
  • ste pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja,oziroma ste pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja 1. ali 2. stopnje,
  • niste v delovnem razmerju, ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti, niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb, niste poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
  • povprečni mesečni dohodek na osebo v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 56 % neto povprečne plače na osebo v istem obdobju.


Pod enakimi pogoji lahko pridobite tudi državno štipendijo za izobraževanje v tujini, če to poteka po javno veljavnem izobraževalnem programu.


V imenu mladoletnih dijakov za štipendijo zaprosijo njihovi starši.


Štipendije podeljujemo za študij na 1. in 2. bolonjski stopnji.

Roki za oddajo

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni določen, saj štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.


Dijaki lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložite avgusta, da boste ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do štipendije s 1. septembrom. Za mladoletne dijake vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.


Študenti vlogo za dodelitev štipendije vložite septembra, da boste ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do štipendije s 1. oktobrom.


Avgusta oziroma septembra lahko dijaki in študenti na pristojni center za socialno delo oddate tudi nepopolne vloge, če se zaradi vpisnih rokov posameznih izobraževalnih ustanov do takrat še ne boste mogli vpisati.

Kombiniranje štipendij

Državne štipendije lahko kombinirate s:

  • sofinancirano kadrovsko štipendijo,
  • štipendijo za deficitarne poklice,
  • štipendijami Ad futura za študijske obiske in sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.


Državne in Zoisove štipendije ni možno kombinirati.

POVRATNE INFORMACIJE