Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Štipendije: Državna štipendija

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja.

Z državno štipendijo želimo spodbuditi izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni upravičencev. Dodeljujejo jo pristojni centri za socialno delo tako za študij v Republiki Sloveniji kot za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi.

Elektronska vloga za uveljavljanje državne štipendije (za dijake in študente)

Polnoletni dijaki in študenti vlogo oddajo sami. Za mladoletne dijake prvo vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Mladoletni dijaki lahko prvo vlogo oddajo tudi sami, poleg podpisa vlagatelja pa je potreben še podpis zakonitega zastopnika.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Do državne štipendije ste upravičeni dijaki, študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih, ki izpolnjujete naslednje pogoje:

  • ste državljani Republike Slovenije ali imate drug ustrezen status iz 12. člena Zakona o štipendiranju ali ste oseba s priznano mednarodno zaščito,
  • niste v delovnem razmerju, ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti, niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb, niste poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
  • povprečni mesečni dohodek na osebo v vaši družini v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 1.218,08 evrov.

Roki za oddajo

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni določen, saj štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Dijaki vlogo za dodelitev državne štipendije vložite avgusta, da boste ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do štipendije s 1. septembrom.

Študenti vlogo za dodelitev štipendije vložite septembra, da boste ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do štipendije s 1. oktobrom.

Avgusta oziroma septembra lahko dijaki in študenti na pristojni center za socialno delo oddate tudi nepopolne vloge, če se zaradi vpisnih rokov posameznih izobraževalnih ustanov do takrat še ne boste mogli vpisati.

Vlogo se odda na pristojni center za socialno delo.

Združevanje štipendij

Državno štipendijo lahko prejemate istočasno z:

  • kadrovsko štipendijo,
  • štipendijo za deficitarne poklice,
  • štipendijami Ad futura za študijske obiske in sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Državne in Zoisove štipendije ni možno združevati oziroma prejemati istočasno.

POVRATNE INFORMACIJE