Aktivnost Status dijaka športnika, dijaka tekmovalca ali dijaka, ki se vzporedno izobražuje

Za pridobitev statusa lahko dijak zaprosi na šoli, kjer ima status dijaka in opravlja večino obveznosti po izobraževalnem programu. Priloga sklepa o pridobitvi statusa je osebni izobraževalni načrt, ki vsebuje prilagoditev šolskih obveznosti dijaku.

Dijak lahko pridobi naslednje statuse:


  • Status dijaka vrhunskega športnika,
  • Status dijaka perspektivnega športnika,
  • Status dijaka tekmovalca,
  • Status dijaka, ki se vzporedno izobražuje.

Zahteva za pridobitev statusa dijaka športnika, tekmovalca ali dijaka, ki se vzporedno izobražuje

 
Ob pozitivni rešitvi se pripravi osebni izobraževalni načrt, ki vsebuje prilagoditev šolskih obveznosti dijaku.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Status dijaka vrhunskega športnika lahko pridobi dijak, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.


Status dijaka perspektivnega športnika lahko pridobi dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.


Status dijaka tekmovalca lahko pridobi dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave.


Status dijaka, ki se vzporedno izobražuje, lahko pridobi dijak, ki se hkrati izobražuje po več izobraževalnih programih.


Vlogo je potrebno vložiti najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto. Iz utemeljenih razlogov je sicer možno vlogo vložiti tudi med šolskim letom.


O pridobitvi statusa odloči ravnatelj najkasneje v tridesetih dneh po prejemu popolne vloge. Status velja največ za eno šolsko leto.


Prilagajanje šolskih obveznosti dijaka se uredi z osebnim izobraževalnim načrtom, ki določi obdobje prilagoditve šolskih obveznosti in obvezne prisotnosti pri pouku, roke in način ocenjevanja znanja ter izpolnjevanja drugih obveznosti, roke za obveščanje pristojnih organov o neizpolnjevanju osebnega izobraževalnega načrta ter druge pravice in obveznosti šole in dijaka.


Med šolskim letom se vsebina osebnega izobraževalnega načrta iz utemeljenih razlogov lahko spremeni.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (15):

Da

Ne

Delno