Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Javni shod na cesti

Za izvedbo javnega shoda na cesti, si je potrebno pridobiti dovoljenje upravne enote na območju katere poteka shod.

Opozorilo: S klikom na spodnje povezave boste zapustili vodiča. Vrnitev bo možna le s ponovno aktivacijo vodiča.

Vlogi morate priložiti naslednje priloge
Soglasje za uporabo prostora

Soglasje priložite, če shod ne poteka v lastnih prostorih ali prostorih, ki jih imate v upravljanju ali če bo shod na javni površini, ki ima značaj javnega dobra in je namenjena zbiranju ljudi in njeni prosti uporabi.

Soglasje za zaporo ceste
Obvestilo lokalni skupnosti

Obvestilo lokalni skupnosti o shodu, če shod ne poteka na javni površini.

Seznam občin

Zagotavljanje zdravstvene oskrbe na shodu

Izpolnite obrazec o zdravstveni ogroženosti. V obrazcu dodatno navedite oceno (in obrazložitev) o tipu prireditve in o oddaljenosti shoda od najbližjega izvajalca nujne medicinske pomoči (v kilometrih in minutah vožnje).

Priložite tudi dokazilo o zagotavljanju zdravstvenega varstva na shodu (npr.: potrdilo, da oseba izpolnjuje pogoje za zagotavljanje zdravstvene oskrbe, ali pogodbo o zagotavljanju zdravstvene oskrbe ipd.)

Dodatne priloge
Zagotavljanje reda

Red na shodu lahko zagotavljate z reditelji*, ki jih določite sami, da bodo na shodu skrbeli za red, ali z varnostniki, ki jih zagotavlja subjekt, ki ima licenco za varovanje javnih zbiranj. Če bo red na prireditvi zagotavljala služba zasebnega varovanja (varnostniki in ne lastni reditelji), morate priložiti tudi pogodbo ali dogovor o zagotavljanju reda, sklenjen z varnostno službo.

V prijavi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja je potrebno navesti število rediteljev oziroma varnostnikov in njihovo razporeditev po prireditvenem prostoru. Za lažjo oceno potrebnega oziroma zadostnega števila rediteljev oziroma varnostnikov, k prijavi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja priložite skico prireditvenega prostora, v katero boste vrisali razporeditev rediteljev oziroma varnostnikov po prireditvenem prostoru.

*reditelj na shodu je oseba, ki jo določi organizator, da skrbi za red na shodu oziroma prireditvi. Reditelj je lahko le državljan Republike Slovenije oziroma EU, ki je stara najmanj 18 let in ima ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog reditelja glede na značaj shoda. Reditelj mora biti s posebnim telovnikom ali trakom ali kako drugače na obleki vidno označen z napisom “reditelj“. Reditelj ne sme biti oborožen ali uporabljati drugih prisilnih sredstev. Za delo rediteljev je odgovoren organizator prireditve.

SEZNAM VARNOSTNIH SLUŽB Z LICENCAMI

Uporaba zvočnih naprav

Če se bodo uporabljale zvočne naprave, morate priložiti tudi dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor za prekomerno obremenitev okolja s hrupom (link na vlogo) oziroma obvestilo.

Dodatne informacije

V vlogi lahko navedete tudi druge dodatne ukrepe, ki jih boste zagotovili, da zdravje in življenje udeležencev in drugih oseb ter premoženje ne bodo ogroženi (npr. kako boste zagotovili, da bo kolona udeležencev hodila zgolj po pločniku, kako boste zagotovili varno prehajanje ceste, ipd)

Let brezpilotnega zrakopolova (dron)

Let brezpilotnega zrakoplova (drona) je na prireditvi dovoljen le na način, da ne pomeni nevarnosti za življenje, zdravje ali premoženje ljudi zaradi udarca ali izgube nadzora nad sistemom brezpilotnega zrakoplova in samo, če ne ogroža ali moti varnosti v zračnem prometu, javnega reda in miru. Za uporabo nekaterih vrst dronov potrebujete dovoljenje Javne agencije za civilno letalstvo.

Kaj morate storiti pred izvedbo javnega shoda?
1

Vloga za izdajo dovoljenja za izvedbo javnega shoda

OBVEZNO
Vlogo se vloži najmanj 7 dni pred dnevom shoda pri upravni enoti, na območju katere bo potekal shod.
Ali ste vedeli?

Shoda, ki se ga boste udeležili sami (npr. osebni protest, gladovna stavka...), ni potrebno prijavljati.

POVRATNE INFORMACIJE