Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

vodič Dovoljenje za izvedbo javne prireditve

Za izvedbo javne prireditve, potrebujete dovoljenje upravne enote, na območju katere bo prireditev potekala. Ob tem morate priložiti nekatere obvezne priloge.

Opozorilo: S klikom na spodnje povezave boste zapustili vodiča. Vrnitev bo možna le s ponovno aktivacijo vodiča.

Vlogi morate priložiti naslednje priloge
Soglasje za uporabo prostora

Soglasje lastnika prostora priložite v primeru, kadar prireditev ne poteka v lastnih prostorih ali prostorih, ki jih imate v upravljanju.

Obvestilo lokalni skupnosti

Obvestilo lokalni skupnosti o prireditvi.

Seznam občin

Zagotavljanje zdravstvene oskrbe na shodu

Izpolnite obrazec o zdravstveni ogroženosti. V obrazcu dodatno navedite oceno (in obrazložitev) o tipu prireditve in o oddaljenosti shoda od najbližjega izvajalca nujne medicinske pomoči (v kilometrih in minutah vožnje).

Priložite tudi dokazilo o zagotavljanju zdravstvenega varstva na shodu (npr.: potrdilo, da oseba izpolnjuje pogoje za zagotavljanje zdravstvene oskrbe, ali pogodbo o zagotavljanju zdravstvene oskrbe ipd.)

Zagotavljanje reda

Red na prireditvi lahko zagotavljate z reditelji*, ki jih določite sami, da bodo na shodu skrbeli za red, ali z varnostniki, ki jih zagotavlja subjekt, ki ima licenco za varovanje javnih zbiranj. Če bo red na prireditvi zagotavljala služba zasebnega varovanja (varnostniki in ne lastni reditelji), morate priložiti tudi pogodbo ali dogovor o zagotavljanju reda, sklenjen z varnostno službo.

V prijavi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja je potrebno navesti število rediteljev oziroma varnostnikov in njihovo razporeditev po prireditvenem prostoru. Za lažjo oceno potrebnega oziroma zadostnega števila rediteljev oziroma varnostnikov, k prijavi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja priložite skico prireditvenega prostora, v katero boste vrisali razporeditev rediteljev oziroma varnostnikov po prireditvenem prostoru.

*reditelj na shodu je oseba, ki jo določi organizator, da skrbi za red na shodu oziroma prireditvi. Reditelj je lahko le državljan Republike Slovenije oziroma EU, ki je stara najmanj 18 let in ima ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog reditelja glede na značaj shoda. Reditelj mora biti s posebnim telovnikom ali trakom ali kako drugače na obleki vidno označen z napisom “reditelj“. Reditelj ne sme biti oborožen ali uporabljati drugih prisilnih sredstev. Za delo rediteljev je odgovoren organizator prireditve.

SEZNAM VARNOSTNIH SLUŽB Z LICENCAMI

Dovoljenje za prekomerno obremenitev okolja s hrupom

Če se bodo na prireditvi uporabljene zvočne naprave, zaradi katerih bo okolje prekomerno obremenjeno s hrupom (npr. glasna glasba), morate priložiti dovoljenje občine za prekomerno obremenitev okolja s hrupom oziroma obvestilo o uporabi zvočnih naprav.

Pokanje z možnarji

Če se bo na prireditvi pokalo z možnarji, morate vlogi priložiti dokazilo o registraciji možnarja in o usposobljenosti posazmeznika, ki bo izvajal pokanje.

Priložiti morate tudi dodatna dovoljenja, če bo za prireditev značilno:
Prireditev na javni cesti oziroma uporaba javne ceste

1. Če bo prireditev potekala na lokalni cesti: soglasje lokalne skupnosti za zaporo lokalne ceste

Če bo prireditev potekala na državni cesti: dovoljenje Direkcije za infrastrukturo RS za zaporo državne ceste

2. Elaborat za zaporo ceste (predvsem za cestno hitrostne tekmovanja in zaporo državnih cest) oz. tipsko shemo začasne prometne ureditve, ki je podlaga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste.

3. Opis oblike, barve, vsebine in dimenzije posebnega znaka, s katerim bodo označena vozila za spremljevalno osebje na prireditvi na cesti, če prireditev poteka po prireditveni progi (cestišču ali delu cestišča, po katerem se udeleženci prireditve vozijo, tečejo ali kako drugače premikajo).

Uporaba ognjemeta ali odprtega ognja

1. Dokazilo o zagotovitvi ustrezne požarne straže (npr. potrdilo gasilskega društva o zagotovitvi požarne požarno stražo in o tem, kakšno požarno stražo bo zagotovilo)

2. Elaborat za izvedbo ognjemeta (pripravi ga izvajalec ognjemeta).

3. Navedite tudi dodatne ukrepe, ki jih boste zagotovili, da zdravje in življenje ljudi ter premoženje ne bodo ogroženi.

Zbiranje živali

1. Navedite, katere živali se bodo zbirale in koliko jih bo. Predhodno soglasje Uprave RS za varno hrano, veterinastvo in varstvo rastlin pridobi upravna enota, priložiti pa morate dokazilo o izvajanju veterinarske prve pomoči (npr. pri kasaških dirkah).
2. Navedite tudi dodatne ukrepe, ki jih boste zagotovili, da zdravje in življenje ljudi ter premoženje ne bodo ogroženi (npr. kako boste zagotovili, da bo prostor za živali ločen prostora za udeležence ipd.).

Večji začasni objekti, vozila, naprave za zabavo...

1. Izjava o varni postavitvi začasnega objekta ali druge naprave (npr. vrtiljaka ipd.).

2. Certifikat začasnega objekta ali druge naprave oziroma dokazilo o tehnični brezhibnosti naprav ali varni uporabi predmetov.

3. Navedite morebitne druge ukrepe, ki jih boste zagotovili, da zdravje in življenje ljudi ter premoženje ne bodo ogroženi (npr. kako bo zavarovan prireditveni prostor, ipd.).

Prireditev v naravnem okolju

1. Predhodno soglasje organizacije za ohranjanje narave
2. Mnenje Zavoda za gozdove Slovenije oziroma kmetijsko-svetovalne službe, če prireditev poteka v gozdnem prostoru ali kmetijskih zemljiščih

3. Dokazilo o sodelovanju z skrbnikom planinskih poti, če bo proga teka oziroma tekmovanja potekala po planinskih poteh.

Prireditev na/v/ob vodi

1. Navedba, kako bo poskrbljeno za reševanje iz vode (število reševalcev in njihova lokacija, opis druge opreme, ipd.)

2. Dokazilo o ustrezni usposobljenosti za reševanje iz vode

3. Navedite druge dodatne ukrepe, ki jih boste zagotovili, da zdravje in življenje ljudi ter premoženje ne bodo ogroženi (npr. kako bo zagotovil za varnost udeležencev ob bregu ipd.).

Kaj morate še vedeti?
Predvajanje glasbe

Če boste na prireditvi predvajali glasbo, morate predhodno ustrezno urediti prijavo predvajane glasbe avtorski agenciji:

1. IPF, Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov

ali

2. SAZAS

Zbiranje prostovoljnih prispevkov

Prostovoljni prispevki se lahko zbirajo le v primerih, ko prosilec izkaže upravičen razlog, kot je npr. elementarna ali druga nesreča oz. humanitaren ali splošno koristen namen.

Več o zbiranju prostovoljnih prispevkov

Organiziranje srečelova

Klasične igre na srečo lahko prirejate na podlagi dovoljenja, ki ga izda Ministrstvo pristojno za finance, samo če ste društvo ali neprofitna humanitarna organizacija, ki jim je bil podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu. Številčno loterijo, tombolo ali srečelov lahko priredite samo enkrat na leto z enim žrebanjem.

Druga društva lahko enkrat na leto priredijo tombolo ali srečelov v okviru lastnega enodnevnega kulturnega ali zabavnega programa, brez dovoljenja Ministrstva, pristojnega za finance, če skupna vrednost srečk ne presega 5.000 EUR in če vrednost posameznih dobitkov ne presega 300 EUR. Upravno enoto morate obvestiti o prireditvi takšne igre najpozneje osem dni pred nameravano prireditvijo.

Let brezpilotnega zrakopolova (dron)

Let brezpilotnega zrakoplova (drona) je na prireditvi dovoljen le na način, da ne pomeni nevarnosti za življenje, zdravje ali premoženje ljudi zaradi udarca ali izgube nadzora nad sistemom brezpilotnega zrakoplova in samo, če ne ogroža ali moti varnosti v zračnem prometu, javnega reda in miru. Za uporabo nekaterih vrst dronov potrebujete dovoljenje Javne agencije za civilno letalstvo.

Točenje alkohola na prireditvi

Prodajo alkoholnih pijač lahko na prireditvi zagotavlja samo organizator. Če organizator ni registriran za opravljanje gostinske dejavnosti, lahko prodajo na podlagi pogodbe z organizatorjem v njegovem imenu zagotovi druga pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja gostinsko dejavnost. Prodaja alkoholnih pijač je dovoljena le v odprti papirnati, plastični in pločevinasti embalaži za enkratno uporabo.

Na javnih športnih prireditvah je uro pred začetkom in med športno prireditvijo prodaja alkoholnih pijač, ki vsebujejo več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola, prepovedana. Na tovrstnih prireditvah mora organizator vidno označiti prostore in površine, kjer je dovoljena prodaja in uživanje alkoholnih pijač ter mora tam na vidnem mestu razstaviti eno od naslednjih opozoril: »Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!« ali »Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!«.

Organizator mora zagotoviti nadzor nad vnosom alkoholnih pijač v prostore in na površine, kjer uživanje ni dovoljeno.

Kaj morate storiti pred izvedbo javne prireditve?
1

Dovoljenje za izvedbo javne prireditve

OBVEZNO
Prireditev prijavite najmanj 10 dni pred dnevom prireditve pri upravni enoti, na območju katere bo prireditev potekala.

Opozorilo: Za prireditve, ki se odvijajo na javni cesti, ki poteka na območju dveh ali več upravnih enot in za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-motu športu na javni cesti, je potrebno vlogo za dovoljenje vložiti najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.

Dodatne informacije

Organizator prireditve, ki ima status društva v javnem interesu, je oproščen plačila upravne takse za izdajo dovoljenja za izvedbo javne prireditve.

POVRATNE INFORMACIJE