Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Orožje: Prijava najdenega orožja ali streliva

Kako ravnati z najdenim orožjem ali strelivom?

Oseba, ki najde ali izve za orožje ali strelivo, za katerega domneva, da je izgubljeno ali skrito, ga mora nemudoma izročiti najbližji policijski postaji, oziroma jo o tem obvestiti.

Najdeno orožje hrani policija, ki skuša s pomočjo evidence o registriranem orožju in evidenc o pogrešanem orožju najti lastnika. Pri tem postopa v skladu s predpisi, ki urejajo stvarno pravna razmerja.


V primeru, da v enem letu od prijave oziroma izročitve najdenega orožja policiji lastnika ni moč najti in da najdeno orožje ni predmet kulturne dediščine, pridobi lastninsko pravico na orožju najditelj. Na prošnjo najditelja, ki mora biti podana v roku enega meseca po pridobitvi lastninske pravice, lahko upravna enota izda orožno listino, če najditelj izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je dopolnil 18 let,
  • ni zadržkov javnega reda,
  • je zanesljiv,
  • ima upravičen razlog za izdajo orožne listine,
  • ima opravljen zdravniški pregled,
  • je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

V primeru, da najditelj ne zaprosi za izdajo orožne listine ali če je njegova prošnja zavrnjena, pristojni organ po pravnomočnosti odločbe o odvzemu orožja in orožnih listin pozove lastnika, da v treh mesecih najde kupca za odvzeto orožje in strelivo. Če lastnik v tem roku ne najde kupca, pristojni organ izroči odvzeto orožje in strelivo trgovcu, ki je pooblaščen za promet z orožjem, da ga proda. Za prodano orožje pripada lastniku dosežena cena, zmanjšana za stroške, ki so nastali pri prodaji orožja oziroma streliva. Če trgovec orožja v šestih mesecih ne proda, ga mora v osmih dneh vrniti pristojnemu organu, ki o tem obvesti lastnika. Na lastnikove stroške pristojni organ orožje izroči v onesposobitev oziroma ga izroči ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.

Minister, pristojen za notranje zadeve, imenuje posebno komisijo, ki odloči o nadaljnjem ravnanju s tem orožjem in strelivom. Če orožja iz tega člena ni mogoče prodati, lastniku orožja ne pripada odškodnina.


Prepovedano orožje se izroči brez odškodnine ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.


V zvezi s prepovedanim orožjem še opozorilo: bomb, granat, min in drugi eksplozivnih sredstev, ki so ali pa tudi niso ostanki preteklih vojn, naj najditelj ne prijemlje ali premika, še manj prenaša, temveč naj o najdbi in o kraju najdbe obvesti najbližjo policijsko postajo!

pravna podlaga

POVRATNE INFORMACIJE