Aktivnost Dovoljenje za nabavo orožja

Dovoljenje za nabavo orožja dovoljuje posamezniku nabavo orožja in se izda z veljavnostjo šestih mesecev.

Orožje lahko nabavlja le posameznik, ki ga dejansko potrebuje za lov ali šport oziroma ga sistematično zbira itd. Z nabavljenim orožjem je potrebno ravnati s posebno skrbnostjo, ki se kaže v njegovi pravilni in strokovni uporabi, nošenju, prenašanju in hrambi (da ne pride v roke mladoletni oziroma neupravičeni osebi) ter prizadevanju, da je orožje v brezhibnem stanju.

Izdaja dovoljenja za nabavo orožja

 
Za izdajo orožnih listin je pristojna upravna enota, na območju katere ima prosilec prijavljeno stalno prebivališče.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Posamezniku se izda dovoljenje za nabavo orožja kategorij B in C ter za orožje iz 1. do 5. točke kategorije D v skladu s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz dovoljenja in ob upoštevanju naslednjih pogojev:


  • je dopolnil 18 let,
  • ni zadržkov javnega reda,
  • je zanesljiv,
  • ima upravičen razlog za izdajo orožne listine,
  • ima opravljen zdravniški pregled,
  • je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem.


Ne glede na navedeno se dovoljenja za nabavo orožja ne izda zaradi uveljavitve pravice do ugovora vesti po posebnih predpisih.

Imetnik dovoljenja za nabavo orožja ob nabavi orožja izroči prodajalcu to dovoljenje, ki mu služi kot dokazilo o prodaji orožja. Prodajalec sme izročiti orožje posamezniku, ko mu ta predloži javno listino s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, podatke iz listine o istovetnosti pa mora primerjati s podatki iz dovoljenja o nabavi orožja. Če imetnik tega dovoljenja ne izkoristi, ga mora s prilogo v osmih dneh po prenehanju njegove veljavnosti vrniti upravni enoti, na območju katere ima stalno prebivališče oziroma svoj sedež. Nabavo orožja mora imetnik dovoljenja priglasiti pristojnemu organu v roku osmih dni po njegovi nabavi, da orožje registrira in da zaprosi za izdajo orožne listine za posest oziroma nošenje orožja.

pravna podlaga

POVRATNE INFORMACIJE