Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Obramba in zaščita: Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe in vojnih veteranov

Organizacije, ki delujete v javnem interesu na področju obrambe ali vojnih veteranov, imate ugodnosti, ki veljajo za vse nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu.

Ministrstvo za obrambo podeljuje status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe in vojnih veteranov na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah, Zakona o vojnih veteranih in Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnih dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe in vojnih veteranov

Vloga za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe in vojnih veteranov

Za pridobitev statusa morate oddati vlogo
Možni načini oddaje:
 • po pošti

Splošni pogoji za podelitev statusa

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe in/ali vojnih veteranov lahko organizacija pridobi, če njeno delovanje na teh področjih presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov, če je splošno koristno ter, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na zgoraj navedenih področjih v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na zgoraj navedenih področjih in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na zgoraj navedenih področjih, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe in vojnih veteranov

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe in vojnih veteranov, so opredeljeni v 2. in 3. členu Pravilnika o določitvi kriterijev. Organizacija izkaže izpolnjevanje kriterijev s programi delovanja in poročili o izvedenem delu v skladu z 8. členom Zakona o nevladnih organizacijah ter z morebitnimi drugimi dokazili in listinami, s katerimi lahko izkaže pomembnejše dosežke in rezultate svojega delovanja v javnem interesu.

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju obrambe

Za pomembnejši dosežek delovanja nevladne organizacije se šteje, da nevladna organizacija s svojim delovanjem pomembno prispeva k razvoju obrambnega področja Republike Slovenije. Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije na področju obrambe so:

 • ohranjanje spomina na dejanja, povezana z nacionalno samobitnostjo, obrambo nacionalnega ozemlja ali samostojnosti;
 • spodbujanje in razvijanje domoljubja, domovinske zavesti, vojaške tradicije in drugih vrednot, ki so povezane z nacionalno varnostnimi interesi in poslanstvi Slovenske vojske;
 • sodelovanje pri uresničevanju vojaških, obrambnih in nacionalno varnostnih interesov;
 • opravljanje dejavnosti, ki je neposrednega pomena za delovanje Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske;
 • sodelovanje pri usposabljanju mladih in sodelovanje pri aktivnostih, ki so pomembne za zagotavljanje vojaške strateške rezerve Slovenske vojske;
 • krepitev ugleda države in zaupanja v Slovensko vojsko;
 • prispevanje k razvoju področja, na katerem nevladna organizacija deluje z vidika obrambnih vsebin s tem, da izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z izobraževanjem in vzgojo oziroma prispeva k razvoju nacionalne varnosti;
 • prispevanje k povezovanju obrambnih struktur, medgeneracijskemu razumevanju in sožitju, z različnimi oblikami prostovoljskega dela zaposlenih in nekdanjih delavcev Ministrstva za obrambo;
 • podajanje pobud in sodelovanje pri oblikovanju predpisov na obrambnem področju;
 • izdajanje strokovne literature, povezane z obrambnim področjem.

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju vojnih veteranov

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije na področju vojnih veteranov so:

 • spodbujanje in razvijanje domoljubja, ohranjanje spomina na dejanja povezana z nacionalno samobitnostjo, obrambo nacionalnega ozemlja in samostojnosti;
 • organiziranje različnih spominskih dogodkov iz slovenske zgodovine;
 • organiziranje različnih oblik srečanj z javnostmi;
 • izdajanje ali objavljanje člankov in publikacij ter seznanjanje javnosti s področji delovanja nevladne organizacije v drugih primerljivih medijskih oblikah;
 • izobraževanje in osveščanje ter izvajanje mirovnega poslanstva;
 • zagotavljanje prenosa pomena dogodkov iz slovenske zgodovine za mednarodno skupnost in delovanje v mednarodnih organizacijah;
 • prejem priznanja ali nagrade za delo na državni ali mednarodni ravni.

Na podlagi Zakona o vojnih veteranih ministrstvo podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih veteranov na podlagi ustanovitvenega akta in programa organizacije, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena, zlasti na področju socialno-zdravstvenega skrbstva za vojne veterane, ohranjanja zgodovinskega izročila, skrbi za vojne veterane, skrbi za ohranjanje vojnih grobišč, mednarodne dejavnosti ter na podlagi širše družbene aktivnosti in porabe sredstev organizacije v določenem obdobju, iz katerih je razvidno, da delovanje organizacije presega interese njenega članstva ali ustanovitelja.

Poročanje o delovanju v javnem interesu

Organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu (na področju obrambe in/ali vojnih veteranov, vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predloži ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu:

 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju obrambe oziroma vojnih veteranov, za pretekli dve koledarski leti z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih;
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz prve alineje za pretekli dve koledarski leti in
 • program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti.

Če ima organizacija podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, predloži poročilo in program bodočega delovanja ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu.

Odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo organizaciji odvzame ta status, če:

 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2., 6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
 • kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah,
 • se nevladna organizacija v javnem interesu podeljenemu statusu pisno odpove.

Dodatne informacije

Kontaktni osebi za dodatne informacije glede pridobitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe in/ali vojnih veteranov sta:

Mateja Laznik: mateja.laznik@mors.si

Sonja Ramšak: sonja.ramsak@mors.si.

POVRATNE INFORMACIJE