Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Obramba in zaščita: Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe, vojnih veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč

Organizacije, ki delujete v javnem interesu na področjih obrambe, vojnih veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč, imate ugodnosti, ki veljajo za vse nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu.

Ministrstvo za obrambo podeljuje status nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe, vojnih veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah, Zakona o vojnih veteranih, Zakona o vojnih invalidih, Zakona o žrtvah vojnega nasilja, Zakona o vojnih grobiščih in Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnih dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe, vojnih veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč.

Vloga za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe, vojnih veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč

Za pridobitev statusa morate oddati vlogo
Možni načini oddaje:
 • po pošti

Splošni pogoji za podelitev statusa

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe in/ali vojnih veteranov lahko organizacija pridobi, če njeno delovanje na teh področjih presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov, če je splošno koristno ter, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na zgoraj navedenih področjih v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na zgoraj navedenih področjih in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na zgoraj navedenih področjih, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe, vojnih veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe, vojnih veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč, so opredeljeni v Pravilniku o določitvi kriterijev. Organizacija izkaže izpolnjevanje kriterijev s programi delovanja in poročili o izvedenem delu skladno z 8. členom Zakona o nevladnih organizacijah ter z morebitnimi drugimi dokazili in listinami, s katerimi lahko izkaže pomembnejše dosežke in rezultate svojega delovanja v javnem interesu.


Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju obrambe

Šteje se, da nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke delovanja na področju obrambe, če izpolnjuje vsaj polovico spodaj navedenih kriterijev:

 • ohranjanje spomina na dejanja, povezana z nacionalno samobitnostjo, obrambo državnega ozemlja ali samostojnosti;
 • spodbujanje in razvijanje domoljubja, domovinske zavesti, vojaške tradicije in drugih vrednot, ki so povezane z nacionalno varnostnimi interesi in poslanstvom Slovenske vojske;
 • sodelovanje pri uresničevanju vojaških, obrambnih in nacionalnih interesov;
 • sodelovanje pri usposabljanju mladih in pri dejavnostih, ki so pomembne za zagotavljanje vojaške strateške rezerve Slovenske vojske;
 • organiziranje, izvajanje in sodelovanje pri vzgojno-izobraževalnih ali promocijskih dejavnostih, ki prispevajo k razvoju obrambnega področja;
 • organiziranje različnih oblik prostovoljskega dela zaposlenih in nekdanjih zaposlenih ministrstva, pristojnega za obrambo, ki prispevajo k povezovanju obrambnih struktur, medgeneracijskemu razumevanju in sožitju;
 • dajanje pobud in sodelovanje pri oblikovanju predpisov na področju obrambe;
 • izdajanje strokovne literature, publikacij ter seznanjanje javnosti s področij delovanja nevladne organizacije.


Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju vojnih veteranov

Šteje se, da nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke delovanja na področju vojnih veteranov, če izpolnjuje vsaj polovico spodaj navedenih kriterijev:

 • spodbujanje in razvijanje domoljubja, ohranjanje spomina na dejanja, povezana z nacionalno samobitnostjo, obrambo državnega ozemlja in samostojnosti;
 • postavitev, obnova ali vzdrževanje spomenikov in spominskih obeležij iz zgodovinskega obdobja delovanja nevladne organizacije;
 • organiziranje spominskih slovesnosti ob državnih praznikih in pomembnih dogodkih iz slovenske zgodovine;
 • organiziranje izobraževanj, usposabljanj in športnih prireditev za mlade ter izvajanje mirovnega poslanstva;
 • zagotavljanje prenosa pomena dogodkov iz slovenske zgodovine za mednarodno skupnost in delovanje v mednarodnih veteranskih organizacijah;
 • dajanje pobud in sodelovanje pri oblikovanju predpisov, ki urejajo pravice in obveznosti vojnih veteranov ter veteranskih organizacij;
 • izdajanje strokovne literature, publikacij ter seznanjanje javnosti s področij delovanja nevladne organizacije.


Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju vojnih invalidov

Šteje se, da nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke delovanja na področju vojnih invalidov, če izpolnjuje vsaj polovico spodaj navedenih kriterijev:

 • izvajanje dejavnosti vključevanja vojnih invalidov v okolje in delo tako, da organizira, izvaja, ali kako drugače omogoča zlasti zdraviliško in klimatsko zdravljenje, zdravstveno oskrbo, nego in terapije;
 • izvajanje socialnih in drugih programov ter storitev za vojne invalide z namenom ohranjanja zdravja, socialnih stikov med vojnimi invalidi ter psihofizične kondicije z rekreacijo;
 • organiziranje in izvajanje programov medsebojne pomoči, usposabljanje vojnih invalidov za samopomoč ter usposabljanje svojcev in prostovoljcev za življenje in delo z vojnimi invalidi;
 • nudenje pomoči pri zagotavljanju in uporabi invalidskih in drugih tehničnih pripomočkov ter pri prilagoditvah teh pripomočkov potrebam vojnih invalidov;
 • organiziranje in izvajanje seminarjev, predavanj ali delavnic za ohranjanje zdravja ter različne oblike podpore v primeru finančne ogroženosti ali pri izvedbi opravkov, ki omogočajo socialno vključenost;
 • dajanje pobud in sodelovanje pri oblikovanju predpisov na področju vojnih invalidov;
 • izdajanje strokovne literature, publikacij ter seznanjanje javnosti s področji delovanja nevladne organizacije.


Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju žrtev vojnega nasilja

Šteje se, da nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke delovanja na področju žrtev vojnega nasilja, če izpolnjuje vsaj polovico spodaj navedenih kriterijev:

 • izvajanje dejavnosti za ohranjanje zgodovinskega izročila žrtev vojnega nasilja;
 • organiziranje spominskih slovesnosti, razstav, predavanj, konferenc, okroglih miz in drugih oblik organizacij v spomin na žrtve vojnega nasilja;
 • organiziranje in izvajanje seminarjev ali delavnic, namenjenih ohranjanju zdravja;
 • nudenje različnih oblik podpore žrtvam vojnega nasilja ob finančni ogroženosti ali pri izvedbi opravkov, ki omogočajo socialno vključenost;
 • skrb za spominska obeležja ter urejanje in upravljanje prostorov, namenjenih ohranjanju spomina na žrtve vojnega nasilja;
 • dajanje pobud in sodelovanje pri oblikovanju predpisov na področju žrtev vojnega nasilja;
 • izdajanje strokovne literature, publikacij ter seznanjanje javnosti s področji delovanja nevladne organizacije.


Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju vojnih grobišč

Šteje se, da nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke delovanja na področju vojnih grobišč, če izpolnjuje vsaj polovico spodaj navedenih kriterijev:

 • spodbujanje in ohranjanje spomina na vojaške osebe, padle v vojni ali umrle med vojno, in civilne osebe, umrle ali usmrčene med vojno zaradi vojnih dogodkov na ozemlju Republike Slovenije ter žrtve vojne, ki so bile v zvezi z drugo svetovno vojno po 15. 5. 1945 v nasprotju z načeli in pravili pravne države po obsodbi ali po izvensodnem postopku usmrčene od organov ali predstavnikov takratne oblasti na ozemlju Republike Slovenije;
 • sodelovanje pri urejanju, varovanju in vzdrževanju vojnih grobišč;
 • organiziranje in izvajanje komemorativnih slovesnosti na vojnih grobiščih;
 • izvajanje raziskovalne dejavnosti na področju dokumentarnega in arhivskega gradiva, povezanega z vojnimi grobišči;
 • dajanje pobud in sodelovanje pri oblikovanju predpisov na področju vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč;
 • izdajanje strokovne literature, publikacij ter seznanjanje javnosti s področji delovanja nevladne organizacije.

Poročanje o delovanju v javnem interesu

Organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu (na področju obrambe in/ali vojnih veteranov, vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predloži ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu:

 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju obrambe oziroma vojnih veteranov, za pretekli dve koledarski leti z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih;
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz prve alineje za pretekli dve koledarski leti in
 • program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti.

Če ima organizacija podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, predloži poročilo in program bodočega delovanja ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu.

Odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo organizaciji odvzame ta status, če:

 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2., 6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
 • kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah,
 • se nevladna organizacija v javnem interesu podeljenemu statusu pisno odpove.

Dodatne informacije

Kontaktni osebi za dodatne informacije glede pridobitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe in vojnih veteranov sta:

Sonja Ramšak: sonja.ramsak@mors.si in

Lilijana Kojnik Vehovar: lilijana.kojnik.vehovar@mors.si

POVRATNE INFORMACIJE