Aktivnost Prijava kršitev Inšpekciji varstva pred sevanji

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, svoje naloge pa morajo opravljati tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Prijava kršitve Inšpekciji za varstvo pred sevanji

 
Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpekciji za varstvo pred sevanji

 
Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpekciji za varstvo pred sevanji tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji:

 • opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področjih izvajanja dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu in veterinarstvu ter varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj,

 • opravlja naloge sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja zaradi izpostavljenosti ljudi naravnim virom ionizirajočih sevanj,

 • izvaja monitoring radioaktivne kontaminacije živil in pitne vode,

 • presoja ustreznost in pooblašča izvedence za varstvo pred sevanji,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področjih iz 1., 2., 3. in 4. točke tega odstavka,

 • opravlja naloge omejevanja, zmanjševanja in preprečevanja zdravju škodljivih vplivov ionizirajočih sevanj.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.