Aktivnost Prijava kršitev Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, svoje naloge pa morajo opravljati tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

 
Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

 
Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:

  • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov, ki urejajo sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

  • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov, ki urejajo področje varstva pred požarom,

  • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov, ki urejajo varstvo pred utopitvami ter zaščito in reševanje.
POVRATNE INFORMACIJE