Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Inšpektoratu RS za delo

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, svoje naloge pa morajo opravljati tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

OPOZORILO:
Večinski nadzor glede zaposlovanja na črno je v pristojnosti Finančne uprave RS (FURS), glede dela na črno pa v pristojnosti Tržnega inšpektorata RS (TIRS) in FURS.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za delo

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za delo

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za delo tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Inšpektorat Republike Slovenije za delo opravlja:

  • naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavko ter varnost in zdravje pri delu,

  • naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem Zakona o socialnem varstvu in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ter drugih predpisov, ki določajo javna pooblastila ali druge naloge izvajalcev socialno varstvene dejavnosti ter druge naloge socialne inšpekcije,

  • naloge inšpekcijskega nadzora nad zakonitostjo dela izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij ter zakonitostjo in strokovnostjo dela komisij ter nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in predpisov, ki to izrecno določajo.
POVRATNE INFORMACIJE