Aktivnost Prijava kršitev Inšpektoratu RS za infrastrukturo

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, svoje naloge pa morajo opravljati tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za infrastrukturo

 
Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za infrastrukturo

 
Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za infrastrukturo tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo:

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov na področjih železniškega prometa, cestnega prometa in prometne infrastrukture za vse vrste kopenskega prometa ter na področju žičniških naprav in varnosti na smučiščih,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov, ki urejajo delovni čas in obvezne počitke mobilnih delavcev ter uporabo zapisovalne opreme v cestnih prevozih,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, ki določajo pravila cestnega prometa, in predpisov, izdanih na njegovi podlagi,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, povezanih z delom subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike motornih vozil, izvajajo programe za voznike začetnike in izvajajo programe dodatnih izobraževanj in usposabljanj voznikov ter spremljevalcev izrednih prevozov,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, ki urejajo pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, njihovo registracijo in udeležbo v cestnem prometu, pogoje za opravljanje nalog tehničnih služb, strokovnih in registracijskih organizacij,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, ki določajo pogoje za prevoz nevarnega blaga za posamezne vrste kopenskega prometa,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad področjem energije v skladu z določili zakona, ki ureja energijo, in podzakonskih aktov, izdanih na podlagi tega zakona ter drugih zakonov, ki pooblaščajo energetske inšpektorje za izvajanje nadzora,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad določili zakona, ki ureja rudarstvo, na njegovi podlagi izdanih predpisov, tehničnih predpisov in predpisov s področja varnosti in zdravja pri izvajanju rudarskih del ter drugih predpisov pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (7):

Da

Ne

Delno