Aktivnost Prijava kršitev Finančni upravi

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, svoje naloge pa morajo opravljati tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Prijava kršitve Finančni upravi RS

 
Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Anonimna prijava kršitve Finančni upravi RS

 
Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Finančni upravi RS tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Finančna uprava Republike Slovenije med drugim:

 • opravlja naloge na področju odmere in obračuna obveznih dajatev, carinjenja blaga, finančnega nadzora in finančne preiskave,

 • opravlja naloge nadzora nad prirejanjem iger na srečo,

 • opravlja naloge nadzora nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na območje ali z območja EU,

 • opravlja nadzor nad vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi ter predpisi, s katerimi so določeni posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja kulturne dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine ter ukrepi trgovinske politike,

 • opravlja izvršbo,

 • odloča v upravnih in prekrškovnih postopkih po predpisih, za izvajanje katerih je pristojna finančna uprava.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (82):

Da

Ne

Delno