Podpodročje Implementacija razsodbe arbitražnega sodišča

Katere pravice kot državljan Republike Slovenije ohranite po implementaciji končne razsodbe arbitražnega sodišča oziroma katere pridobite na novo in kaj morate v zvezi s tem storiti, določa Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS).

Povračilo upravnih taks in stroškov tiskovin zaradi uveljavljanja pravic in pridobivanja listin v Republiki Hrvaški, ki so posledica uveljavitve arbitražne razsodbe (4. člen ZUVRAS)

Če ste zaradi uveljavitve arbitražne razsodbe v Republiki Hrvaški uveljavljali pravice pred upravnimi in drugimi organi, lahko uveljavljate zahtevek do ...

Uveljavljanje in ohranitev pravic iz socialnih zavarovanj in socialne varnosti na podlagi 5. člena ZUVRAS

Uveljavljanje in ohranitev pravic iz socialnih zavarovanj in socialne varnosti za prebivalce na ozemlju, ki na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča ni ...

Nakup ali zakup kmetijskih zemljišč na podlagi drugega odstavka 6. člena ZUVRAS

Če ste nosilec kmetije in zemljišča, ki po razsodbi niso del ozemlja Republike Slovenije, lahko do 31. decembra 2022 kupite ali zakupite kmetijska ...

Zakup kmetijskih zemljišč na podlagi sedmega odstavka 6. člena ZUVRAS

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju Sklad) zagotovi možnost zakupa kmetijskih zemljišč s sklenitvijo direktne ...

Podaljšanje obstoječih zakupnih pogodb na podlagi 7. člena ZUVRAS

Veljavne zakupne pogodbe Sklada kmetijskih zemljišč Republike Slovenije (v nadaljevanju Sklad) za zemljišča, ki na podlagi razsodbe niso več del ...

Nakup zemljišč, na katerih je ustanovljena stavbna pravica (8. člen ZUVRAS)

Zemljišča, ki na podlagi razsodbe niso več del ozemlja Republike Slovenije in so v lasti Republike Slovenije, na katerih je vpisana stavbna pravica za ...

Pobuda za načrtovanje preselitve kmetije na podlagi 3.ea člena ZKZ in 9. člena ZUVRAS

Če ste nosilec kmetije, katere objekti so 28. junija 2017 vsaj delno na ozemlju, ki na podlagi razsodbe ni del ozemlja Republike Slovenije, lahko na ...

Sporočanje izjemne okoliščine za delno ali celotno prenehanje izvajanja in uveljavljanja ukrepov kmetijske politike (10. člen ZUVRAS)

Vlagatelji, ki so do uveljavitve ZUVRAS oddali vloge za ukrepe kmetijske politike oziroma jim je bila izdana odločba o pravici do sredstev, lahko delno ...

Nadomestilo zaradi izjemnih okoliščin na podlagi prvega, drugega in tretjega odstavka 11. člena ZUVRAS

Kot upravičenec imate pravico do enkratnega nadomestila zaradi izjemnih okoliščin kot posledica razsodbe arbitražnega sodišča.

Nadomestilo za rejne živali na podlagi šestega odstavka 11. člena ZUVRAS

Če rejnih živali, ki jih iz zdravstvenih ali drugih utemeljenih razlogov ni mogoče preseliti, ste upravičeni do nadomestila.

Nadomestilo za materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma plovilu na podlagi 14. člena ZUVRAS

Če ste imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov in pri izvajanju ribolova v morju, ki je (v skladu z arbitražno razsodbo) pod suverenostjo Republike ...

Nadomestilo zaradi oviranega gospodarskega ribolova na podlagi 15. člena ZUVRAS

Če ste imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov in ste ovirani pri izvajanju ribolova v morju, ki je (v skladu z arbitražno razsodbo) pod suverenostjo ...

Finančna pomoč pri izbiri prebivališča na podlagi 17. člena ZUVRAS

Državljan Republike Slovenije, ki je bil 28. junija 2017 lastnik, solastnik oziroma skupni lastnik ali najemnik nepremičnine na ozemlju, ki na podlagi ...

Zahteva za izdajo ugotovitvene odločbe o domnevi gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja po 18. členu ZUVRAS

Zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe vloži lastnik, investitor ali uporabnik objekta oziroma njegov pooblaščenec

Brezplačno pravno svetovanje in pravno zastopanje v postopkih ureditve lastninskopravnih razmerij na nepremičninah (19. in 20 člen ZUVRAS)

Fizične in pravne osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali imajo sedež v Republiki Sloveniji in so lastniki nepremičnin na ozemlju, ki na ...

Zagotavljanje pravne pomoč ribičem na podlagi 21. člena ZUVRAS

Postopek zagotavljanja pravne pomoči ribičem je določen z Uredbo o načinu izvedbe in financiranja pravne pomoči ribičem.

POVRATNE INFORMACIJE